Naujos parodos Kanados lietuvių muziejuje-archyve pasakoja apie turtingą Kanados ir JAV lietuvių kultūrinę ir...

Kanados lietuvių muziejus-archyvas pristato dvigubą parodą, jau apkeliavusią įvairias JAV vietoves ir Vankuverį. Parodos "Atversim dainų švenčių skrynią" ir "Sportas Šiaurės Amerikos lietuvių gyvenime," paruoštos Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje,...

Vykstantiems į Kanadą, reikės e-leidimo

Vilnius (ELTA) – Nuo kovo 15 d.bevizio režimo programos valstybių, taip pat ir Lietuvos, piliečiams, vykstantiems į Kanadą, bus reikalingas elektroninis kelionės leidimas. Elektroninis patvirtinimas keliauti į Kanadą galioja 5...

Toronto skautų Kaziuko mugė įvyko kovo 6d. Prisikėlimo parapijos salėje

Kiekvienais metais kovo mėnesio pirmomis dienomis Vilniaus senamiesčio gatves užlieja šurmuliuojanti Kaziuko mugė. Tai viena ryškiausių švenčių, turinti šimtmečių tradicijas, kiekvieną kartą pristatanti išmoningus...

XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko sausio m., San Paulo mieste, Brazilijoje

XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko 2016 metų sausio 21-25 d.d. San Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš Argentinos, Venezuelos, Urugvajaus, Kanados, Lietuvos ir pačios Brazilijos. Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės bendras projektas, kurį šiais metais vykdė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga. Tai yra svarbiausias įvykis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėse ir jaunimo sąjungose. Ketvirtadienį (sausio 21 d.) vykusioje suvažiavimo atidarymo šventėje skambėjo dainos, buvo žaidžiami įvairūs susipažinimo žaidimai. Po pietų vyko ekskursija į San Paulo centrą, kurios metu susipažinome su miestu. Vakare vyko atidarymo iškilmės, kuriose sveikinimo žodį tarė LR užsienio reikalų viceministeris Mantvydas Bekešius, PALJ ir suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas J. Putrimas. Paskutinioji pasisakė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininkė Laima Zizas, kuri šventė savo gimtadienį tą dieną; jai buvo skirti mūsų sveikinimai. Vakaro programoje dalyvius linksmino braziliškos muzikos spektaklis "Show da Bateria Infanteria da UFABC".

Maironio mokykloje žydėjo neužmirštuolės, arba Laisvės gynėjų diena Toronte

Šią dieną lietuviai visame pasaulyje paminėjo 25-ąjį kartą. Kaip kasmet, paminėjo ir Toronto Maironio mokyklos mokiniai, mokytojai ir jų tėveliai. Minėjimą pradėjo grupelė mokinių, uždegę...

Estijos bendruomenė kviečia visus pasižiūrėti dokumentinio filmo „Those Who dare”

Tartu kolegijos (Estijos bendruomenė) filmų draugija kviečia visus pasižiūrėti dokumentinio filmo "Those Who dare" (Laimi tik drąsūs) peržiūrą. Jis bus rodomas sekmadienį, sausio 17, 2016, 4 v.p.p. Adresas: Tartu...

Po ilgos veiklos į pensija išėjo Tėviškės žiburių redaktoriai Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė ir Česlovas Senkevičius

Kanados lietuvių kultūros draugija “Žiburiai” ir lietuviškosios spaudos rėmėjai bei bičiuliai gruodžio 15 d. surengė ilgamečių Tėviškės žiburių redaktorių Česlovo Senkevičiaus ir Ramūnės Sakalaitės-Jonaitienės...

“Linksmą giesmę mes užtraukim” Kalėdinė popietė įvyko gruodžio 13 d.

Toronto Prisikėlimo parapijos salėje gruodžio 13 d., sekmadienį, įvyko 30-ąjį kartą surengta kaledines muzikos ir maldos popietė “Linksmą giesmę mes užtraukim”. Jos rengėjai – Toronto...

Prisikėlimo parapijos šventė skambėjo dainomis ir vasaros prisiminimais

Kasmet rudenėjant Toronto Prisikėlimo parapijos bendruomenė susirenka ne darbui. Tradicinė metinė parapijos vakarienė būna gera proga susirinkus apžvelgti, kas padaryta, o kartais tiesiog pabūti kartu,...

Trudeau skatinamas užtikrinti „Victims of Communism” paminklo statybą Otavoje

Komunizmo aukų nuo 1917 m. buvo daugiau kaip 100 milijonų įvairiuose kraštuose. 28 nukentėjusių tautybių pabėgėliai arba palikuonys gyvena Kanadoje. Jų bendruomenių iniciatyva yra...

Naujausios žinios

X