Kanados Lietuvių fondo padėka

Kanados Lietuvių Fondas nuožirdžiai dėkoja Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijai “Žiburiai” Inc. už $ 50,000 paskyrimą fondo veiklai paremti.

Liūdime kartu su daugeliu, netekę Tėviškes žiburių. Jūsų auka įgalina Kanados lietuvių fondą toliau tęsti savo užduotį remti, skatinti ir ugdyti lietuvybės išlaikymą Kanadoje.

Dr.A.Pabedinskas,
KLF tarybos pirmininkas