Mielieji Skaitytojai, Rėmėjai, Padėjėjai ir Draugijos nariai,

Priekyje iš k. (front row, from left) Treasurer/iždininkė Aušra Trussow, President/pirmininkė Giedra Paulionienė, Vice-President and Secretary/ vicepirmininkė ir sekretorė Aušra Karkienė. Stovi (2nd row) Webmaster/tinklalapio vedėja Akvilė Minkevičienė, Administrator/administratorius Tomas Trussow, Editors/redaktorės Sigina Katkauskaitė, Ramūnė Jonaitienė

Viskas šiais laikais labai greitai keičiasi – niekas nestovi vietoje. Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijai „Žiburiai“ atėjo laikas užversti šios ne pelno siekiančios bendrovės paskutinį puslapį, atsižvelgus į skaitytojų statistiką ir finansines aplinkybes. Šiandien mums tenka priimti, kas šiame technologijos amžiuje vyksta ne tik vienam laikraščiui, ir ne tik etniniams laikraščiams, bet daugeliui spausdinių. Galime drąsiai pasižiūrėti į savo atliktus darbus, ir būti tikri, kad dirbome, ir stengėmės, kiek sąlygos leido, atlikti Tėviškės žiburių pradininkų užduotį. Ištęsėjome beveik 75-erius metus.

Dėkojame visiems, kurie nuoširdžiai dirbo su mumis ir talkino įvairiais atžvilgiais, kurie ėjo įvairias pareigas, ir kurie dešimtmečius rūpinosi ir rinkosi mus paremti metiniuose susirinkimuose. Sunku tikėti, kad jau skaičiuoti tenka ne metais, bet dešimtmečiais, net dvidešimtpenkmečiais. Tai rodo, kaip ilgai kartu veikėme.

Gili padėka tenka Anapilio klebonui a.a. prelatui Jonui Staškevičiui, kuris daug metų mums talkino technine ir moraline pagalba; buvusiam redaktoriui Jonui Andruliui ir administratorei Salomėjai Andrulienei; ilgametėms techninėms redaktorėms Genutei Gaižutienei ir Vidai Tumosienei; buvusiai pirmininkei Joanai Kuraitei; Anapilio pirmininkui Rimui Paulioniui; Giedrai Paulionienei, kuri ilgai nešė pirmininkavimo našta ir viskuo rūpinosi taip kruopščiai; redaktoriams Česlovui Senkevičiui ir Ramūnei Sakalaitei-Jonaitienei; dr. Česlovui Joniui, kuris keleta dešimtmečių su didele kantrybe tvarkė iždą bei visą technologiją, suteikusią galimybę Žiburiams žengti į 21-ąjį šimtmetį; Aušrai Trussow, kuri taip ilgai ir nuoširždiai atliko visus administracinius darbus, ir dar – savo sūnų Tomą paruošė toms pačioms pareigoms. Dėkojame Siginai Katkauskaitei ir Akvilei Minkevičienei, kurios taip puikiai ir kūrybingai įsijungė į redakciją paskutiniais dešimtmečiais, ir taip pat buvusiai padėjėjai Rimai Žemaitytei-DeIuliis. Daug kitų talkininkų turėjome irgi, bet jų visų išvardinti nebeįmanoma.

Prisimename a.a. kleboną kun. Petrą Ažubalį, kurio pastangomis Tėviškės žiburiai visada turėjo pastogę; ilgamečius redaktorius dr. Adolfą Šapoką, prel. Praną Gaidą, redakcijos pavaduotoją Antaną Rinkūną, ir Vytautą Kąstytį Tvardauską. Jų pavyzdys vedė mūsų darbus. Daug  kas papasakota TŽ 50-mečio metraštyje, kuris liks Tėviškės žiburių tinklalapio archyve, kurį globos Kanados lietuvių muziejus-archyvas.

Gili padėka jums visiems, kad padėjote Tėviškės žiburiams taip ilgai šviesti Kanados ir išeivijos lietuviams.

Tėviškės žiburių leidėjai – Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija „Žiburiai“