Kanados Lietuvių Dienos Otavoje – Šventė jau tik atmintyje

ADVERTISEMENT

Nuo liepos 28 iki 30 d.d. lietuviškai buvo paminėtas Kanados 150-metis Otavoje, Kanados žavingoje sostinėje – buvo parodytas lietuvių kultūrinis ir meno paveldas.

Po beveik užmirštos paskutinės Toronto Kanados Lietuvių dienos 2009-aisiais ši buvo netradicinė (po pirmosios Hamiltone, Ont.). Ši „Lithuanian Heritage Day”, sumanyta Kanados vyriausybės su Lietuvos ambasada, bendraujant su 45 kitų valstybių ambasadomis, tęsiama nuo kovo mėnesio iki gruodžio pirmos savo tautiniais pasirodymais, prieinamais nemokamai atsilankančiai įvairiatautei krašto visuomenei.

Jau penktadienį vakare atvykusiems iš tolimų lietuvių vietovių choristams, šokėjams vyko kelių valandų repeticijos, po jų priėmimas kartu su atvykusiais svečiais, šventės dalyviais vaizdingoje Carleton universiteto aplinkoje, supant plačiai Rideau upei su jos kriokliukais, saulei slystant į ūkanas.

Šeštadienį šventė tęsėsi nuo 10 ryto iki pokylio vidurnakty, kai kam ir po jo… Spaudoje jau dailiai torontietės Nijolės Benotienės aprašytų meninių įvairių pajėgų bendri ir pavieniai, suaugusių ir vaikų pasirodymai keitėsi per visą dieną be pertraukų. Įeinant į Horticulture paviljoną, buvo išduodami pasai “Canada-150” su tautų vėliaviniais puslapiais. Lietuva turėjo savo trispalvę, Gedimino stulpų antspaudu pažymėtą lapą su trumpa Lietuvos statistikos duomenų apybraiža.

Būta ir mugės – joje buvo rodoma dailės ir tautodailės kūryba, perkami ir parduodami lietuviški patiekalai ir skanėstai. Žmonių gausu. Tarp šeimininkai Kristina su Aleksandru. Lyg kokie žymūnai visi buvo fotografuojami prie KLD klevo /Vyties simboliais papuoštos sienos. Užpildžius visus stalus vos talpinančioje erdvėje, vaišėse buvo renkamasi įvairių skanėstų, tuštinant blizgančius butelius, keliant krištolines taures už senas ir naujas draugystes!

Šokiams grojo ne tik Montrealio lietuvių puiki roko grupė, bet ir akordeonistų ansamblis, pradžiuginęs stovyklose dainuojamų dainų melodijomis, šokiais ir conga juostomis. Žilos ir žilstančios klasiškai dailios poros sukosi, lingavo, naujose patalpose, puikiai papusryčiavę, atidavę raktus, nemaža minia susirinkome River pastato Rideau upės krioklių panoramoje Mišioms, kuriose giedojo vaikų choras. Deja, jau vidudienį, pagalvoję apie 9 valandų su sustojimais kelionę atgal į Londoną, ON, mes, šeši mūsų “Pašvaistės” choro nariai, apgailestaudami atsisakėm popietės kepsnių (BBQ) malonumų ir trečiosios dienos saulėtos, ir niekad nepakartojamos šventės užbaigos. 

Edmundas Petrauskas,
London, ON