Dėkojame už paramą tevzib.com tinklalapio leidybai | Sincere thanks to our kind donors:

AUKOS | DONATIONS

Kovas / March 2024

$3000 – Amerikos Lietuvių fondas

$500D.G. Sakus (Toronto, ON)

$400C.K. Jonys (Toronto, ON)

$30 – Vida JUOZAITIS, / monthly donation

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON) / monthly donation

Photo by Ruta Gudeliene on Unsplash
Photo by Ruta Gudeliene on Unsplash

Gruodis / December 2023

$100 – Vytas RUDAITIS, (London, ON)

$100 – John KEZYS (Ancaster, ON)

$75 – William DOWNEY, (Mississauga, ON)

$50 – Dana DANAITIS, (Toronto, ON)

$30 – Vida JUOZAITIS, / monthly donation

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON) / monthly donation

Photo by Ruta Gudeliene on Unsplash
Photo by Ruta Gudeliene on Unsplash

Spalis / October 2023

$200 – Dana and Gedas SAKUS (Toronto, ON)

$200 – A. MARKEVICIUS (Santa Monica, CA, USA)

$150 – L. LATVAITIS (Longueuil, QC)

$100 – Vytautas BIRETA (Toronto, ON)

$100 A. KAIRYS (Toronto, ON)

$100 A. VAICIUNAI (Toronto, ON)

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Lapkritis / November 2023

$200 – MARKEVIČIUS, Santa Monica, (CA, USA)

$200 – Rūta RUSINAS (Mississauga, ON)
In memory of Felicia Urbonas and Karolis Rusinas

$150 – L.LATVAITIS, (Lonqeuqil, QC)

$100 – A.KAIRYS, (Toronto, ON)

$100 – A.A. VAIČIŪNAI, (Toronto, ON)

$50 – Rasa DARGIS, (Mississauga, ON)

$30 – Vida JUOZAITIS, / monthly donation

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON) / monthly donation

Rugpsėjis / September 2023

$500 – Liuda RUSINAS (Toronto, ON)

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Liepa / July 2023

Dėkojame už paramą ($1,000), gautą iš a.a. Antano Laurinaičio palikimo

Sincere thanks for the donation ($1,000) received from the estate of a.a. Antanas Laurinaitis

$100 – Mary Balaisis (Toronto, ON)

$25 – Roma VALINSKAS (Kirkland, QC)

$25 – Dalia JONYNAS (London, ON)

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Rugpjūtis / August 2023

$100 – Silvija PIECAITIS (Toronto, ON)

$100 – Vida KUPRYS (Riverside, IL, JAV)

$100 – Arthur J.GALAGHER (Queensville, ON)

$50 – Victoria VAITKUS (East York, ON)

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

356606165_653689706648636_8967109024861710463_n

Kovas / March 2023

$100 – Irena Turūtiene, (Toronto, ON)

$100 – Irena Vaišnoras, (Toronto, ON)

$100 – Romanas Dementavičius, (Toronto, ON)

$100 – Regina Masionis, (Toronto, ON)

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Balandis-Birželis / April-June 2023

$4,000 – American Lithuanian Foundation

$2,000 – Credit Union Parama

$100 – Dr. Alexander and Birute SPUDAI (Don Mills, ON)

$100 – Kun. Vytautas STAŠKEVIČIUS (Mississauga, ON)

$60 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Sausis / January 2023

$200 – Irene VAISNORAS, (Toronto, ON)

$100 – Rita PAULAUSKAITE-KINGSTON (Freelton, ON)

$100 – John KEZYS, (Ancaster, ON)

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Vasaris / February 2023

$100 – Zita BERSENAS-CERS, (Hamilton, ON)

$100 – Marija POSKUS, (Wasaga Beach, ON)

$100 – Angele ABROMAITIS, (Toronto, ON)

$100 – Juozas ir Rita KARASIEJAI, (Toronto, ON)

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Dėkojame aukotojams
I.Petrauskas, A.K.Ambrozaičių, D.Danaitis, I.Vaišnora, A.Senkus, M. Rypan, V.Dobilas, S.Batraks už  Tėviškės žiburių leidybai perduotą   auką ($235 ) a.a. Sofijos Dilkienės atminimui.

Sincere thanks to the donors
I.Petrauskas, A.K.Ambrozaičių, D.Danaitis, I.Vaišnora, A.Senkus, M.Rypan, V.Dobilas, S.Batraks for the donation of $235 for the Teviskes ziburiai in memory of a.a. Sofija Dilkienė.

Gruodis / December 2022

$1,000 – received according to the will of a.a. Vladas BUTKIS

$500 – I.VAIŠNORAI (in memory of late Algis Vaišnoras)

$300 – G.D.SAKAI (Toronto, ON)

$250 – Č.JONYS (Toronto, ON)

$100 – V.A.LEVISAUSKAI (Mississauga, ON)

$100 – V.PEČIULIS (Toronto, ON)

$100 – Audre SAKALAS, (Hamilton, ON), in memory of late Ramute Sakalas-Mitchell

$50 – A.VALAŠKEVIČIENE (London, ON)

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Lapkritis – November 2022

$250 – Mary BALAISIS, (Kirkfield, ON), in memory of the 75th anniversary of the death of Uncle Vladas Balaisis

$100 – Audre Sakalas, (Hamilton, ON), in memory of late Ramute Sakalas-Mitchell

$100 – Danguole Juozapavičiute-Breen, (Toronto, ON)

$100 – Valentine (Gailius) SENKUS, (Dundas, ON), in memory of Česlovas Senkevičius

 $75 – Neris NIELSEN ir šeima (and family), a.a. Joanos Kurienes atminimui (in memory of Joana Kurienė)

$50 – Rasa DARGIS, (Mississauga, ON)

 

Rugpjūtis-rugsėjis / August-September 2022

$100 – Vida KUPRYS (USA, Riverside, IL)

$40 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Birželis-liepa / June-July 2022

$2000 – a.a. Ada LEMEŽYS (palikimas)

$100 – Liuda LATVAITIENE (Lonqueuil, QC)

$75 – Dale SIMANAVIČIUS (Toronto, ON)

$40 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Spalis / October 2022

$200 – LITHUANIAN CATHOLIC WOMEN’S SOCIETY, (Hamilton, ON)

$100 – Vytautas Jurgis Sederavičius (Toronto, ON)

$100 – RŪTA RUSINIENE, (Toronto, ON) in memory of Felicija Urbonienė

$100 – R.G. PAULIONIAI, (Toronto, ON) in memory of Česlovas Senkevičius

$100 – A.A. VAICIUNAI, (Toronto, ON)

$60 – Helen UOGINTAS, (Toronto, ON)

$25 – Rasa ŠIAUČIŪNAS, (Mississauga, ON)

$25 – Dalia GAGNE, (Toronto, ON)

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

293416963_447448563660605_3325778444159561229_n

Gegužė / May 2022

$100 – SILVIJAI PIEČAITIS (Mississauga, ON)

$100 – GAILE ŠALTMIRAS (Mississauga,ON)

$125 – Birutei ir Vytautui BIRETOMS (Toronto, ON)

$50 – Susan Vanagas COTE (Sault ste Marie, ON)

$75 – Laimai ŠEŠKUS (Wasaga Beach, ON)

$20 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Balandis / April 2022

$3,400 – Kanados Lietuvių Fondas | Canadian Lithuanian Foundation

$3,000 – Amerikos Lietuvių Fondas | Lithuanian Foundation (USA)

$100 – Gražina Lapienė (Toronto, ON)

$100 – Juozas ir Rita Karasiejiai (Toronto, ON)

$100 – Valentinas Senkus (Dundas, ON)

$25 – kun. Izydor Sadowski (Putnam, CT)

$25 – Roma Valinskas (Kirkland, QC)

$20 – Antanas Šileika (Toronto, ON)

Vasaris / February 2022

$100 – Rimas Piečaitis (Kirkland, QC)

$100 – Vytas Rudaitis (Montreal, QC)

$100 – Arūnas Staškevičius (Montreal, QC)

$100 – Irene Turuta (Etobicoke, ON)

$20 – Antanas Šileika (Toronto, ON)

Sausis / January 2022

$60 – Skaidra Puodžiūnas (Toronto, ON)

Kovas / March 2022

$250 – Nicole Puodziukas

$200 – R. Kristolaitiene

$100 – kun. V. Staskevicius

$100Vida Davey, North Vancouver, BC

$75 – M. Mikelenas-McLoughlin

$50 – D. Danaitis

$20 – Antanas Šileika (Toronto, ON)

Toronto Lietuvių namai
Ntr. K.Poškaus

Gruodis / December 2021

$1,500 – RCU Credit Union / Prisikėlimo kredito unijai (Toronto, ON)

$1,000 – G.D. Sakai (Toronto, ON)

$300 – Birutė Augaitis (Toronto, ON)

$250 – C.K. Jonys (Toronto, ON)

$100 – John Šelmys

$100 – R.Gudžiūnui-Mankowski (Ottawa, ON)

$100 – Rimas and Giedra Paulionis (Toronto, ON)

$100 – Kęstutis and Rūta Poškus (Wasaga Beach, ON)

$50 – Rasa Dargis

$50 – P.Mališka (Montreal, QC)

$25 – Dalia Gagne

$20 – Antanas Šileika (Toronto, ON)

Lapkritis / November 2021

$100 – Danguolė Juozapavičiūtė-Breen (Toronto, ON)

$20 – Antanas Šileika (Toronto, ON)

Spalis / October 2021

$1,969.50 – Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (Čikaga, JAV)

$20 – Antanas Šileika (Toronto, ON)

$5 – Mindaugas Griškevičius (West Yorkshire, United Kingdom)

Rugsėjis / September 2021

$20 – Antanas Šileika (Toronto, ON)

Rugpjūtis / August 2021

$100 – Dr. A. ir B. Spudas (Don Mills, ON)

$100 – V. Pečiulis (Toronto, ON)

$75 – V. Navickas (Tillsonburg, ON)

$50 – D. Simanavičius (Toronto, ON)

$20 x 2 – Antanas Šileika (Toronto, ON)

Ntr. K.Poškaus

Liepa / July 2021

$200 – Margaret CHERRY (Barrie, ON)

$150 – Al VENSLOVAITIS (Picton, ON)

$20 x 2 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Padėka Kanados lietuvių fondui

Nuoširdžiai dėkojame Kanados lietuvių fondui už nuolatinę ilgametę paramą buvusio spausdinto savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ ir šiuo metu rengiamo tinklalapio tevzib.com leidybai.

Šiemet leidėjai – Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija „Žiburiai“ turėjo papildomų išlaidų ($14,000), pertvarkant „Tėviškės žiburių“ archyvą skaitmenine forma, kad  jis būtų prieinamas visiems interneto tinklalapyje spauda.org. Ačiū Fondui už paramą ne tik šiam projektui, bet ir tinklalapio tevzib.com leidybai. Tikimės, kad pasibaigus pandemijai Kanados lietuvių bendruomenėje vėl atsigaus viešoji visuomeninė veikla, ir tinklalapis pasitarnaus, kaip svarbus informacijos ir ryšių šaltinis Kanadoje gyvenantiems tautiečiams.

KLKKD „Žiburiai“ valdyba

Birželis / June 2021

$500 – Romas ir Daina PUTERIAI (Toronto, ON)

$25 – Roma VALINSKAS (Kirkland, QC)

$20 x 2 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Gegužė / May 2021

$100 x 2 – Zita BERSENAS-CERS (Hamilton, ON)

$100 – Aleksander FABRICIUS (Toronto, ON)

$25 – Vilija BULOTAS (Montrealis, QC)

$20 x 2 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Special thanks to Romas and Daina Puteris for their generous donation of $500, and for all their excellent photography in the pages of the Tėviškės žiburiai weekly newspaper.

Ypatingą padėką reiškiame Romui ir Dainai Puteriams už dosnią $500 auką, ir už nuotraukas, kuriomis daug metų puošė Tėviškės žiburių savaitraščio puslapius.

Balandis / April 2021

$1,000

 • Sergautis

$200

 • Markevičius
 • V.V. Prasauskai

$150

 • C.K. Joniai
 • R.G. Paulioniai

$100

 • A.A. Vaičiūnai
 • G.D. Rocca
 • Gray
 • P.G. Stauskai
 • J.R. Karasiejai
 • Ross ($55)
 • Kun. I. Sadauskas ($25)
 • M. Zenaitis ($20)

Dėkojame už paramą

LIETUVIŲ FONDUI

$3,000

Sincere thanks to our kind donor

LITHUANIAN FUND

$3,000

X