AUKOS | DONATIONS

Dėkojame už paramą tevzib.com tinklalapio leidybai | Sincere thanks to our kind donors:

Rugpjūtis / August 2021

$100 – Dr. A. ir B. Spudas (Don Mills, ON)

$100 – V. Pečiulis (Toronto, ON)

$75 – V. Navickas (Tillsonburg, ON)

$50 – D. Simanavičius (Toronto, ON)

$20 x 2 – Antanas Šileika (Toronto, ON)

Ntr. K.Poškaus

Liepa / July 2021

$200 – Margaret CHERRY (Barrie, ON)

$150 – Al VENSLOVAITIS (Picton, ON)

$20 x 2 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Padėka Kanados lietuvių fondui

Nuoširdžiai dėkojame Kanados lietuvių fondui už nuolatinę ilgametę paramą buvusio spausdinto savaitraščio „Tėviškės žiburiai“ ir šiuo metu rengiamo tinklalapio tevzib.com leidybai.

Šiemet leidėjai – Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija „Žiburiai“ turėjo papildomų išlaidų ($14,000), pertvarkant „Tėviškės žiburių“ archyvą skaitmenine forma, kad  jis būtų prieinamas visiems interneto tinklalapyje spauda.org. Ačiū Fondui už paramą ne tik šiam projektui, bet ir tinklalapio tevzib.com leidybai. Tikimės, kad pasibaigus pandemijai Kanados lietuvių bendruomenėje vėl atsigaus viešoji visuomeninė veikla, ir tinklalapis pasitarnaus, kaip svarbus informacijos ir ryšių šaltinis Kanadoje gyvenantiems tautiečiams.

KLKKD „Žiburiai“ valdyba

Birželis / June 2021

$500 – Romas ir Daina PUTERIAI (Toronto, ON)

$25 – Roma VALINSKAS (Kirkland, QC)

$20 x 2 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Gegužė / May 2021

$100 x 2 – Zita BERSENAS-CERS (Hamilton, ON)

$100 – Aleksander FABRICIUS (Toronto, ON)

$25 – Vilija BULOTAS (Montrealis, QC)

$20 x 2 – Antanas ŠILEIKA (Toronto, ON)

Special thanks to Romas and Daina Puteris for their generous donation of $500, and for all their excellent photography in the pages of the Tėviškės žiburiai weekly newspaper.

Ypatingą padėką reiškiame Romui ir Dainai Puteriams už dosnią $500 auką, ir už nuotraukas, kuriomis daug metų puošė Tėviškės žiburių savaitraščio puslapius.

Balandis / April 2021

$1,000

 • Sergautis

$200

 • Markevičius
 • V.V. Prasauskai

$150

 • C.K. Joniai
 • R.G. Paulioniai

$100

 • A.A. Vaičiūnai
 • G.D. Rocca
 • Gray
 • P.G. Stauskai
 • J.R. Karasiejai
 • Ross ($55)
 • Kun. I. Sadauskas ($25)
 • M. Zenaitis ($20)

Dėkojame už paramą

LIETUVIŲ FONDUI

$3,000

Sincere thanks to our kind donor

LITHUANIAN FUND

$3,000

X