Kanados lietuvių išeivijos istorija „Tėviškės žiburių“ puslapiuose

„Tėviškės žiburiai“ šiemet (gruodžio mėn.) turėjo minėti leidybos 75-metį. Jubiliejinės šventės nebus – paskutiniąją birželio savaitę naujausiomis žiniomis papildyti puslapiai uždaromi visam laikui. Leidėjų KLKD „Žiburiai“ valdybos sprendimu baigiama leidybos veikla. Apie „Tėviškės žiburių“ leidybos istoriją galite skaityti straipsnių rinkinyje „TŽ -75: istorija, darbai, žmonės“.

„Tėviškės žiburiai“, kaip gyvas kūrybiškas, nuolat atsinaujinantis leidinys, per šiuos leidybos dešimtmečius metu keitėsi ir išvaizda, ir turiniu. Iš dideliais puslapiais leidžiamo savaitraščio, atsiradus techninėms galimybėms maketuoti jį kompiuterio ekrane, laikraštis tapo mažesniu, buvo galima jį siųsti skaitytojams el. paštu. Kiek vėliau el.leidinyje atsirado spalvų, laikraštis tapo patrauklesnis. Pagaliau paminėjus leidybos 70-metį, „Tėviškės žiburiai“ visiškai persikelia į internetą, įgydamas savo palydovus Facebook‘ą ir naujienlaiškį. Keitėsi ir laikraščio turinys. Pirmaisiais dešimtmečiais laikraščio skaitytojai ir korespondentai dalijosi išeivijos gyvenimo, lietuvybės išlaikymo temomis, kėlė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo, tikėjimo suvaržymo Lietuvoje problemas. Laikraštis tapo svarbiu padėjėju ir savotišku organizatoriumi, Toronto lietuviams paskelbus lietuviškų pensininkų namų, slaugos namų statybą, renkant finansinę paramą Lietuvai. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, dalintasi Lietuvos valstybingumo žiniomis, džiaugtasi jos grįžimu į Europą, tarptautinę bendriją. Kartu atsirado ir susirūpinimo gaidos lietuviškos tapatybės, kultūros, lietuviškų institucijų išlaikymu. 

Kanados bendruomenės gyvenimas, Lietuvos istorijos ir kultūros įvykiai, šventės ir minėjimai buvo nušviečiami „Tėviškės žiburių” puslapiuose rašiniais ir nuotraukomis. Lietuviškas laikraštis, ypač priešinternetiniais laikais, buvo ne tik žinių šaltinis, bet ir ryšys su nutolusiais tautiečių telkiniais. Per 70 metų skaitytojus Kanadoje ir pasaulyje pasiekė daugiau kaip 3,000 “Tėviškės žiburių” numerių, vėliau, tapęs skaitmeniniu leidiniu, jis buvo pasiekiamas visiems ir visur. 

Todėl atsisveikinant su skaitytojais ir rėmėjais labiausiai norisi prisiminti tuos, kurie per 75-erius metus laikraščio, vėliau tinklalapio puslapiuose rašė Kanados lietuvių istoriją. Ne tik Kanados! Savo naujienomis dalinosi ir D. Britanijos, P.Amerikos – Argentinos, Brazilijos, Venesuelos, N. Zelandijos, Australijos lietuviai. Lietuvos gyvenimo temomis rašinius siuntė Z.Tamakauskas, A.Zolubas, O.Voverienė, R.Norkutė ir kiti. Šį žinių, naujienų, rašinių srautą papildydami savo įžvalgomis spaudai rengė redakcija, išsaugodama steigėjų nuostatą – būti humanistinės krypties, krikščioniškosios kultūros lietuvišku leidiniu. O paskui iš Toronto po pasaulį įvairiais adresais skrido „Tėviškės žiburiai“, taip išeivijoje stiprindami ir skatindami tautinės vienybės jausmą, tarpusavio ryšius ir ryšius su Lietuva. Nuolat atnaujindamas turinį, spausdintas leidinys išsaugojo kai kuriuos tradicinius savo išvaizdos bruožus. Skaitytojai ypač palankiai vertino pirmojo laikraščio puslapyje lengvai atpažįstamą vaizdą. Jį puošė vietinių dailininkų grafikos piešiniai, archyvinės ar labai svarbaus įvykio nuotraukos, širdžiai mieli Lietuvos vaizdai. Šventinių numerių ar ypatingomis progomis pirmojo puslapįo piešinius kūrė R.Paulionis, S.Šileikienė, A.Ločeris ir kiti. Nuotraukos laikraštyje – tai tarsi langai, kuriuose atsispindi šventės akimirkos, žmonių veidai, įamžinti įvykiai. Už tai esame dėkingi fotografams Dainai ir Romui Puteriams, Kristinai Strumkis, Mindaugui Navickui (Torontas), Kęstui Poškui (Vasaga ), Daivai Blynas (Montrealis) ir daugeliui kitų. Skaitytojai domėjosi Vinco Kolyčiaus rašiniais religinėmis, katalikiškų parapijų gyvenimo temomis, laukė analitinių Gabijos Petrauskienės straipsnių. Irena Ross rašė apie įdomius lietuvių kilmės kanadiečius, nusipelniusius ir Kanadai, ir Lietuvai. Gedimino Kurpio rašiniai mums leido pakeliauti po egzotiškus tolimus kraštus, jie prisodrinti istorinių kultūros ir architektūros žinių praturtino mus ir ne vieną paskatino kelionėms. Lituanistinio švietimo,lietuviškos tapatybės ugdymo šeimoje ir bendruomenėje temas savo rašiniuose nagrinėjo Rima Žemaitytė De Iuliis. Daugelį metų naujienomis apie Toronto lietuvių Maironio mokyklos gyvenimą dalijosi Živilė Šelmienė. Savo bendruomenės gyvenimo naujienas skleidė Teresė Pargauskienė (Delhi), iš Londono (ON) – Edmundas Petrauskas ir Aldona Valaškevičienė, Rūta Poškienė ir Laima Šeškus (Vasaga), mokyklinio gyvenimo pranešimais dalijosi Vaida Matuzonienė (Hamiltonas). Montrealio lietuvių bendruomenės, lietuviškų parapijų gyvenimo žinias, renginių aprašymus daugelį metų siuntė Vida Lietuvninkaitė, Janina Adamonytė, Lina Čerbaitė-Mickienė ir fotografė Daiva Blynas. Visada buvo laukiami rašiniai ir reportažai apie kūrybingą Vankuverio lituanistinės mokyklėlės „Pelėdžiukų klubas“ veiklą, gamtą ir keliones mylinčius Br.Kolumbijos žygeivius – ačiū už spalvingus rašinius Rūtai Vrubliauskaitei-Tryon! Apie aktyvios Br.Kolumbijos lietuvių bendruomenės renginius žinias siuntė Kristina Jaugelis, Edmontono lietuvių švenčių aprašymus Sonata Tenienė. Visus redakcijos korespondentus išvardinti neįmanoma – jų buvo tikrai daug. Jų pavardės išlieka įrašytos „Tėviškės žiburių“ puslapiuose. Dėkojame kiekvienam atskirai ir visiems kartu!

“Tėviškes žiburių” redakcijai, (o ankstesniais metais ir spaustuvei) patogias darbo sąlygas Anapilio sodyboje buvo suteikusi Anapilio korporacija, prisiėmusi visus buitinius rūpesčius – ačiū jiems! Čia pat kaimynystėje iskūrusios Lietuvos kankinių parapijos kunigai buvo visada pasiruošę padėti, užstrigus telefono ar interneto ryšiams, pasidalinti informacija ar patarimais. Esame dėkingi ir kitų lietuviškų Toronto, Montrealio parapijų kunigams, kurie siuntė redakcijai savo parapijų žinias.

Net ir po birželio 30-osios Kanados lietuvių laikraščio istorija neišnyks. Ji pasilieka buvusių skaitytojų atmintyje. Visiems besidomintiems šio ilgiausiai Kanadoje spausdinto lietuviško leidinio istorija ir turiniu popieriuje spausdinti „Tėviškės žiburiai“ prieinami tinklalapyje www.spauda.org/Tėviškės žiburiai, o skaitmeninis leidinys tevzib.com liks kaip KLMA tinklalapio www.lithuanianheritage.ca archyvo dalis.

Tikėkimės, kad Kanados lietuvių išeivija, bendruomenė atras galimybę, pasitelkus kurią nors iš šiuolaikinių ryšių formų, sukurti informacinį leidinį, kuris padėtų neprarasti bendrystės ir ryšių tarp visų Kanados platybėse išsibarsčiusių lietuvių. 

„Tėviškės žiburių“ redakcija