Toronte kovo 3d vyks Lietuvos Šimtmečio minėjimas ir šventinis pokylis

ADVERTISEMENT

Toronto Kanados lietuvių bendruomenės valdyba kviečia visus kartu švęsti Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo 100-metį!

Lietuvos Šimtmečio minėjimas-koncertas vyks 2018 m. kovo 3, šeštadienį, 2 v.p.p. Anapilio salėje, 2185 Stavebank Rd. Koncerto programoje dalyvauja: choras „Exultate”, jaunimo šokių grupė „Švyturys” (Klyvlandas), lietuvių choras „BALSAS” (Montrealis), lietuvių choras „Volungė”, lietuvių jaunimo šokių ansamblis „Gintaras“ (Torontas). Įėjimas nemokomas!

Tą pačią, kovo 3 dieną, 7 v.v. Lietuvių Namuose (1573 Bloor St. W., Toronte) rengiamas šventinis pokylis-banketas.

Daugiau žinių galite rasti rašydami el. žinutę adresu [email protected].