Lietuvos kankinių parapijos žinios

Lietuvos kankinių šventovė, Anapilio lietuvių sodyba - 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON  L5C 1T3   /   Gerojo Ganytojo šventovė - 2121 Mosley St., Wasaga Beach,...

Aušros Vartų  parapijos žinios 

Montrealio arkivyskupija pagal Kvebeko provincijo vyriausybės naujas gaires įsakė visoms Montrealio katalikų parapijoms, įskaitant ir Aušros Vartų parapiją, atšaukti visas Mišias nuo sausio 9...

NAUJAUSIOS ŽINIOS

X