Lietuvos kankinių parapijos žinios

Lietuvos kankinių šventovė, Anapilio lietuvių sodyba - 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON  L5C 1T3   /   Gerojo Ganytojo šventovė - 2121 Mosley St., Wasaga Beach,...

Aušros Vartų  parapijos žinios 

Montrealio arkivyskupija pagal Kvebeko provincijo vyriausybės naujas gaires įsakė visoms Montrealio katalikų parapijoms, įskaitant ir Aušros Vartų parapiją, atšaukti visas Mišias nuo sausio 9...

„Septynios žvaigždės“

Kasmet, įpusėjus adventui, daugiau kaip tris dešimtmečius laukdavome kvietimo į šią  šventę.  Toronto Prisikėlimo parapija ir Toronto mišrus lietuvių choras "Volungė" kviesdavo į tradicinę...

Prelato Edmundo J. Putrimo kalėdinis sveikinimas

2020 m. gruodžio mėn. „Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą“ (Lk 2, 39).   Brangūs broliai ir seserys Kristuje, Su...

Aušros Vartų parapijos žinios

Šiais metais Kūčių nakties Mišios (Bernelių Mišios) bus švenčiamos gruodžio 24, ketvirtadienį. 10.30 v. v. Kalėdų dienos Mišios – gruodžio 25, penktadienį, 10.30 v....

Naujausios žinios

X