Aušros Vartų  parapijos žinios 

ADVERTISEMENT

Montrealio arkivyskupija pagal Kvebeko provincijo vyriausybės naujas gaires įsakė visoms Montrealio katalikų parapijoms, įskaitant ir Aušros Vartų parapiją, atšaukti visas Mišias nuo sausio 9 d. iki vasario 8 d., išskyrus laidotuvių Mišias. Pagal šią tvarką, jei nebus pratęstas draudimų laikotarpis, Mišios mūsų parapijoje turėtų vykti vasario 14, sekmadienį, 9 v.r.  ir 10 v.r.                                                                

Sausio 3 d. Charles Le Moyne ligoninėje, Greenfield Park, Que., mirė Edvardas Juodis, 92 m. amžiaus, gyvenęs St. Lambert, Que. Liūdi sūnūs dr. Edvardas Aidas ir Romas, vaikaičiai dr. Markus, Aida ir Meghan bei kiti giminės ir draugai. Laidotuvių Mišios bus mūsų šventovėje sausio 12 d. 10 v. r., prieš Mišias  9-10 v. r. lankymas. Velionis bus laidojamas Notre Dame des Neiges kapinėse šalia savo mamos a.a.Martos. Kiek anksčiau, gruodžio 24 d.,  Washington, DC, mirė Edvardo Juodžio sesuo Irena Juodytė – Navaselskienė, 94 m. amžiaus, Ji atvyko į Montrealį po karo su savo mama Marta, paskui, susituokusi su vyru Petru, persikėlė į JAV.  A.a. Irena paliko dukrą Iną su šeima. Užuojauta visiems Edvardo ir Irenos artimiesiems.

Sausio 13 d. sukanka  30 metų nuo tos nakties kai Sovietų kariuomenė puolė neginkluotus žmones, kurie gynė Lietuvos radijo ir televizijos bokštą Vilniuje: žuvo 14 lietuvių,buvo šimtai sužeistųi. Atsiminkime juos savo maldose. 

Kanados Lietuvių muziejus-archyvas praneša, kad yra nauja virtuali paroda anglų kalba apie sausio 13 d. 1991 m. įvykius Lietuvoje, ir Kanados valdžios ir gyventojų reakciją į šiuos įvykius.Parodą  rasite internete šiuo adresu: https://www.lithuanianheritage.ca/january-13/, kviečiame visus apsilankyti.