Aušros Vartų parapijos žinios

ADVERTISEMENT

Šiais metais Kūčių nakties Mišios (Bernelių Mišios) bus švenčiamos gruodžio 24, ketvirtadienį. 10.30 v. v. Kalėdų dienos Mišios – gruodžio 25, penktadienį, 10.30 v. r. Kiekvienose Mišiose gali dalyvauti ne daugiau kaip 25 lankytojai, todėl siūlome iš anksto užsiregistruoti.                                                                  

Sveikiname visus mūsų parapijiečius ir jų šeimas Šv. Kalėdų proga, linkime visiems džiaugsmo, sveikatos ir stiprybės, ir Dievo palaimos per Naujuosius Metus.

Mus sveikino su Šv. Kalėdomis: Montrealio arkivyskupas msj. Christian Lépine, prelatas Edmundas Putrimas iš Toronto, Dalia Asanavičiūtė (Lietuvos Seimo narė, atstovaujanti išeivijos lietuviams), Dana Styraitė, Rima Zubaitė, abi iš Toronto, ir Sisters of Notre Dame (De Sève residence).    

Gruodžio 19 d. Hotel Dieu ligoninėje Montrealyje mirė Irena Jendroska-Strauss, 96 m. amžiaus. Ji buvo lenkė, bet jos vyras buvo lietuvis Klemensas Štrausas. A.a. Irena dalyvaudavo Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų parapijų gyvenime. Liūdi duktė Renata Strauss ir vaikaitė  Lara Strauss su šeima. Irena palaidota šalia savo vyro Cimetière Repos St. François kapinėse Montrealyje. Užuojauta visiems artimiesiems.