Lietuvos kankinių parapijos žinios

ADVERTISEMENT

Lietuvos kankinių šventovė, Anapilio lietuvių sodyba – 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON  L5C 1T3   /   Gerojo Ganytojo šventovė – 2121 Mosley St., Wasaga Beach, ON  L9Z 1W8

Raštinės adresas laiškams – 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2

[email protected]   /   905-277-4320

 

(B) II EILINIS SEKMADIENIS / 2021.I.16-17

+ + +    „LAUDATO  SI”  –  RŪPINIMOSI  BENDRAISIAIS  NAMAIS  IR  ŠV.  JUOZAPO  METAI    + + +

 

DIEVO ŽODIS

 

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai – p. 704, o ateinančio sekmadienio – p. 707.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/b_e02_s.html 

Sausio 17, sekmadienį

 

10 v.r. – šlovinimo giesmės ir muzika (youtube)

10:30 v.r. – II Eilinio sekmadienio Mišios (youtube)

11:30 v.r. – 1 v.d. šventovė atvira lankytojų asmeninei maldai (vienu metu šventovėje gali būti iki 10 žmonių, prašome dėvėti kaukes, laikytis sveikatos apsaugos gairių)

https://www.youtube.com/watch?v=O47b1yuRSW4  

Kalėdų švenčių proga sveikina vysk. Jonas Ivanauskas iš Kaišiadorių; vysk. Rimantas Norvila ir vysk. Juozas Žemaitis MIC iš Marijampolės.

* Kad būtų apsaugota visų sveikata, šiuo metu yra neleidžiama tikintiesiems sekmadienį bei kitomis dienomis susirinkti ir dalyvauti Mišiose bei kitose bendruomeninėse apeigose. Todėl kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu.

* Kanados lietuvių muziejus-archyvas kviečia savo tinklapyje aplankyti parodą “Demokratijai – lemtinga akimirka”. Po trisdešimties metų prisimename Lietuvos kovą už laisvą ir demokratinę valstybę, 1991 m. Sausio 13-ąją žuvusius ir kaip atsiliepė Kanada bei lietuviai Kanadoje. https://www.lithuanianheritage.ca/january-13/.

 

KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖ

* Sausio 18-25 yra MALDŲ UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ SAVAITĖ, užbaigiama sausio 25 apaštalo Pauliaus atsivertimo švente. Temą „Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (pagal Jn 15,5-9) šiais metais pasiūlė Šveicarijos Grandchamp vienuolinė ekumeninė seserų bendruomenė, kurią sudaro penkios dešimtys seserų, kilusių iš įvairių šalių ir atstovaujančių kelioms Bažnyčioms.

Visi melskimės, kad Dievas Šventosios Dvasios galia bei paguoda išlaisvintų krikščionis iš savimeilės, puikybės ir baimės, kad Kristaus Bendrijoje nenukrypdami siektume visiškos regimos vienybės.

Maldos už krikščionių vienybę ir mąstymai kiekvienai savaitės dienai:

https://katalikai.lt/index.php?id=6&nid=23494

 

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Kadangi šiuo metu neleidžiama susirinkti dalyvauti Mišiose ir aukų perduoti šventovėje, prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

 per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.