Kalėdinės muzikos ir maldos popietė Prisikėlimo parapijoje

Toronto lietuvių choras “Volungė” ir Prisikėlimo parapija 2018 m. gruodžio 9 d. surengė jau 33-ąją kalėdinės muzikos ir maldos popietę Prisikėlimo parapijos šventovėje. Joje dalyvavo...

„Septynios žvaigždės“

Kasmet, įpusėjus adventui, daugiau kaip tris dešimtmečius laukdavome kvietimo į šią  šventę.  Toronto Prisikėlimo parapija ir Toronto mišrus lietuvių choras "Volungė" kviesdavo į tradicinę...

Lietuvos kankinių parapijos pranešimas

MIRTIES PRANEŠIMAS Spalio 24, šeštadienį, Toronte mirė a.a. Edvardas Paulius Pečiulis, 47 m. amžiaus. Jo lankymas ir atsisveikinimas vyks spalio 31, šeštadienį, nuo 9 v.r.,...

Naujausios žinios

X