Lietuviška veikla užpildytas gyvenimas

Toronto Lietuvių Namų valdyba nuoširdžiai užjaučia revizijos komisijos narę Rūtą Kulnys-Douglas ir šeimą dėl jos tėvelio VYTAUTO KULNIO mirties. Vytautas...

In Memoriam Antanui Terleckui, Lietuvos laisvės kovotojui

Lietuvos nepriklausomybės 105ųjų metinių  išvakarėse, vasario 16-osios naktį mirė atkaklus ir principingas kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę, disidentas...

Hazel McCallion (1921 – 2023)

Prasmingo gyvenimo palikimas Ontario provincijos vyriausybė praneša, kad šių metų sausio 29 d., eidama 102-uosius metus mirė gerai žinoma...

Užuojauta

Mirus brangiam vyrui ir tėčiui A†A RON LEMON nuoširdžiai užjaučiame žmoną sesę Rūtą Baltaduonytę, dukrą Veroniką, sūnų̨ Jason, vaikaičius, gimines ir...

Užuojauta

Pasaulio lietuvių bendruomenė liūdi netekusi ilgamečio savo kolegos, buvusio Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos nario, bendraminčio, dvasinio ramsčio, Lietuvos Vyskupų...

Naujausios žinios

X