Mirties pranešimas

A.a. Aldona Kybartas Aldona, eidama šimtuosius metus, ramiai mirė Aston Gardens namuose, Floridoje. Ji paliko jaunesnes seseris Filomeną Masalas (Supronas)...

Atsisveikinome su tautiečiu

A.a. Edmundas Petrauskas mirė birželio 16 d., sulaukęs 91 m. amžiaus. Atsisveikinimas prie velionio urnos vyko birželio 22 d. James...

Lietuviška veikla užpildytas gyvenimas

Toronto Lietuvių Namų valdyba nuoširdžiai užjaučia revizijos komisijos narę Rūtą Kulnys-Douglas ir šeimą dėl jos tėvelio VYTAUTO KULNIO mirties. Vytautas...

In Memoriam Antanui Terleckui, Lietuvos laisvės kovotojui

Lietuvos nepriklausomybės 105ųjų metinių  išvakarėse, vasario 16-osios naktį mirė atkaklus ir principingas kovotojas už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę, disidentas...

Hazel McCallion (1921 – 2023)

Prasmingo gyvenimo palikimas Ontario provincijos vyriausybė praneša, kad šių metų sausio 29 d., eidama 102-uosius metus mirė gerai žinoma...

Naujausios žinios

X