A.a. Elena Gudinskienė (1925.09.6 – 2023.10.31)

ADVERTISEMENT

Paskutiniąją spalio dieną mirė Hamiltono lietuvė Elena (Naujokaitytė) Gudinskienė. Šeima ir lietuvių bendruomenė neteko savo narės, daugelį dešimtmečių įvairiais darbais prisidėjusios prie Hamiltono lietuvių bendruomenės ir Dievo Gailestingumo Motinos parapijos veiklos.  Apie tai prisimenama “Hamilton Spectator” paskelbtame pranešime apie šią netektį.

Su dideliu liūdesiu ir dėkingumu už ilgą gyvenimą pranešame, kad mirė Elena (Naujokaitytė) Gudinskas. Iškeliavo pas anksčiau mirusį vyrą Kazį,su kuriuo gyveno 64- erius metus. Mylinti Juozo, Marijaus (Felicijos) ir Antano mama. Močiutė Lukui (Jen), Domui (Leanne), Vincui (Ciara) ir Nedui. Pro-močiutė Norai ir Jokūbui. Liūdi mylintis pusbrolis Vincas (Teresė) Klyvlende. Jos, kaip paskutinės „Gudinskų matriarchės”, pasiilgs daugybė dukterėčių ir sūnėnų.

Elena visą gyvenimą buvo Ateitininkų draugijos narė ir daugelio jaunųjų vadovų globėja. Ji buvo viena iš „Pagalba Lietuvos Vaikams” Hamiltono skyriaus kūrėjų. Elenos atsidavimą šeimai ir lietuvių bendruomenei bei aistrą amatams, ypač rankų darbo juostų pynimui, nustelbė tik meilė jaunimui. Ji taip pat daug prisidėjo prie Dievo Gailestingumo Motinos parapijos liturginio skyriaus veiklos ir nesavanaudiškai naudojosi savo anglų kalbos žiniomis, padėdama pagyvenusiems lietuvių bendruomenės nariams. Ypatinga padėka PSW darbuotojoms Julitei ir Adaorai už ilgametę rūpestingą priežiūrą, kai ji gyveno savo namuose. Dėkojame puikiems „Wentworth Lodge” slaugytojams, personalinės priežiūros, maitinimo ir kitiems pagalbiniams darbuotojams už jų atsidavusią priežiūrą ir užuojautą jai būnant čia! Dėkojame daktarui Singhui už medicininę pagalbą! AČIŪ jos 4 angelams: Danutei, Šarūnei, Dalytei ir Žibai už apsilankymus.

Lankymas vyks „Marlatt Funeral Home”, 615 Main Street East (į rytus nuo Sanford Ave.), Hamiltone, sekmadienį, lapkričio 5 d., 2-4 v.p.p. (3 v.p.p. bus meldžiamasi) ir vakare 6-8 valandomis. Lapkričio 6, pirmadienį, 10.30 v r., laidotuvių Mišios bus aukojamos Dievo Motinos Gailestingumo parapijoje, 58 Dundurn St. N.Hamiltone, Po to velionė bus laidojama Švento Jono kapinėse Mississaugoje. Vietoj gėlių galima aukoti „Pagalba Lietuvos Vaikams” (Lietuvos vaikų gelbėjimo tarnybai), jos mėgstamiausiai viso gyvenimo labdaros organizacijai arba stovyklai „Dainava, (dainava.org).