In memoriam Prelatas Jonas Staškevičius

ADVERTISEMENT

Prelatas Jonas Staškevičius (1936 – 2023)

Metams baigiantis, Kanados lietuvių bendruomenė ir dvasininkija į amžinojo poilsio vietą Šv. Jono lietuvių kapinėse palydėjo prelatą Joną Staškevičių. Jis mirė 2023 m. gruodžio 26 d. lietuvių slaugos namuose LABDARA Toronte.

Prelatas Jonas Staškevičius gimė 1936 m. lapkričio 26 d. Anykščiuose. Buvo vyriausias sūnus keturių vaikų šeimoje. Tėvams 1944 m. pasitraukus į Vakarus, mokėsi pradžios mokykloje Flensburge, šiaurės Vokietijoje. Vėliau per Anglija šeima atvyko į Kanadą. Jonas Staškevičius mokslą tęsė Toronto gimnazijoje, aktyviai dalyvavo moksleivių ateitininkų St. Šalkauskio kuopos veikloje. Baigęs meno studijas, pora metų dirbo komercinėje kompanijoje meno srityje. 1957 m. įstojo į Toronto Šv. Augustino seminariją ir joje studijavo filosofiją. 1959 m. teologijos studijoms išvyko į Šv. Kazimiero kolegiją Romoje. Studijas baigė popiežiškame Grigaliaus universitete 1963 m. Kunigu įšventintas 1962 m. gruodžio 22 d. Laterano bazilikoje.

Kun.Jonas 61-erius metus dirbo sielovadinį darbą įvairiose Kanados lietuvių parapijose. 1963–1974 m. buvo Toronto Šv. Jono Krikštytojo lietuvių parapijos vikaru, 1974–1976 m. Mississaugoje Lietuvos kankinių parapijos vikaru. Trejetą metų – 1976–1979 m. – dirbo Delhi Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonu, o ilgiausiai, 1980–2006 m. praleido Mississaugoje, būdamas  Lietuvos kankinių parapijos klebonu. Prel. J. Staškevičiaus suprojektuotas stogo kryžius buvo įtaisytas virš Mississaugoje esančių Šv. Jono lietuvių kapinių koplyčios, o fasado nišoje stovi jo sukurta Rūpintojėlio skulptūra. Jo rūpesčiu 1985 m. buvo pertvarkyta ir žiemos pamaldoms pritaikyta Wasaga Beach kurortinės vietovės lietuviams skirta koplyčia, o 1993 m. ten įrengta Gerojo Ganytojo misija.

Nuo 1982 m. kun.Jonas dukart per metus aplankydavo lietuvius Kanados Šiaurės Ontario provincijos Sault Ste. Marie ir Sudbury vietovėse. Nuo 1997–2020 m. administravo Delhi Šv. Kazimiero parapiją, 2006–2023 m globojo ir Londono (Ont.provincija) Šiluvos Švč. Mergelės Marijos lietuvių parapiją.

Kun. Jonas Staškevičiui daug kartų buvo renkamas Kanados Lietuvių kunigų vienybės pirmininku. Švenčiant Lietuvos krikšto 600 metų sukaktį 1987 m., jam buvo patikėtos Pasaulio lietuvių kunigų vienybės pirmininko pareigos. Popiežius Jonas Paulius II 1997 m. kun.Jonui Staškevičiui suteikė prelato vardą.

Už visuomeninį aktyvumą, telkiant anykštėnus apdovanotas Pasaulio anykštėnų bendrijos medaliu (2010 m.), jam suteiktas Pasaulio anykštėnų bendrijos Garbės nario vardas (2016 m.).

Net ir būdams užimtas lietuvių sielovados darbais, prelatas visada domėjosi Kanados lietuvių bendruomenės reikalais, ypač nuoširdžiai rėmė lietuvišką spaudą. Daugelį metų prel.J.Staškevičius buvo Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos “Žiburiai” nariu, bendradarbiavo “Tėviškės žiburių” savaitraštyje, daug dėmesio skyrė taisyklingos ir švarios lietuvių kalbos išsaugojimui. Savo lėšomis parengė ir išleido “Tinginių žodynėlį”, kuriame dažnai vartojamus svetimžodžius siūlė keisti lietuviškais žodžiais.

Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai” ir “Tėviškės žiburių” redakcija dėl prelato Jono Staškevičiaus netekties nuoširdžiai užjaučia brolius kun.Vytautą Staškevičių ir dr. Romą su šeima, seserį Valentiną Baliūnienę, jos šeimą bei kitus artimuosius.