Kalėdinės muzikos ir maldos popietė Prisikėlimo parapijoje

ADVERTISEMENT

Toronto lietuvių choras “Volungė” ir Prisikėlimo parapija 2018 m. gruodžio 9 d. surengė jau 33-ąją kalėdinės muzikos ir maldos popietę Prisikėlimo parapijos šventovėje.

Joje dalyvavo Volungės mišrus choras, Prisikelimo parapijos jaunimo ir vaikų choras, kanklių ansamblis, skaitovai, instrumentinės muzikos atlikėjai. Programoje “Prie Tavęs visi mes bėgam ir Kalėdų giesmes giedam” skambėjo ne tik lietuviškos kalėdinės giesmės, bet ir ispaniškų giesmių ciklas, pritariant arfai, gitarai ir marimbai. Bendroms giesmėms akompanavo  vargonai ir 2 trimitai.Dainos Puterienės nuotraukose – kalėdinės muzikos ir maldų popietės akimirkos.