Užuojauta

Pasaulio lietuvių bendruomenė liūdi netekusi ilgamečio savo kolegos, buvusio Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos nario, bendraminčio, dvasinio ramsčio, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegato užsienio lietuvių sielovadai prelato Edmundo Putrimo (1959 – 2022)

Savo darbais, siekiais, nuoširdžiu ir draugišku bendravimu Edmundas uždegdavo kitus, įtraukdavo į lietuvių bendruomenės veiklą. Šviesaus atminimo prelatas ypatingą dėmesį skyrė jaunimo dvasiniam ugdymui, tautiškumui, siekė, kad lietuvių bendruomenėse išaugtų jaunimas, perimantis mūsų tautos vertybes, gebėsiantis tęsti lietuvių bendruomenės veiklą. Edmundas Putrimas dalijosi savo žiniomis ir išmintimi, visada rasdavo tinkamus sprendimus nelengviems klausimams spręsti. Prelatas  buvo atsidavęs veiklai lietuvių bendruomenėje, tai liudija ir jo žodžiai „..nuoširdžiai džiaugiuosi galėdamas visus šiuos metus remti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės idealus.“ 

Edmundo Putrimo mirtis – didžiulė ir skaudi netektis Pasaulio Lietuvių bendruomenei.  Su skausmu širdyse, liūdėdami kartu, tariame užuojautos žodžius Velionio artimiesiems. Prelato Edmundo Putrimo šviesus atminimas išliks mūsų širdyse.  

Pasaulio Lietuvių bendruomenės valdyba