Montrealis. Aušros Vartų parapijos žinios

Parapijos choro koordinatorius Antanas Mickus dėkoja choro dirigentui ir vargonininkui Aleksandrui Stankevičiui ir visiems choristams, kurie grojo ir giedojo per visą 2019 – 2020 m. giedojimo sezoną bei dažnai prisidėjusiems vargonininkams Manuel Blais, Laurent Džinčaradzė ir Colette Favretti. Dėl Covid-19 pandemijos  naujas 2020 – 2021 m. mūsų choro giedojimo sezonas, 70-asis parapijos istorijoje, atidedamas. Visose Montrealio arkivyskupijos katalikų šventovėse giedojimas yra draudžiamas, nes jis padidina šio viruso skleidimą ore, taip  padidinantis grėsmę žmonėms užsikrėsti šia liga. 

Rugsėjo 14 d. Webster, N.Y. (netoli Rochester, N.Y.), mirė Kęstutis Lapinas, 87 m. amžiaus. Jis gimė Lietuvoje, daug metų gyveno Montrealyje, vėliau i persikėlė į Ročesterį ir dirbo daug metų Kodak kompanijoje. Liūdi žmona Janė, vaikai Arūnas ir Raimundas su šeimomis, ir mūsų parapijiečiai – brolis Rimas Lapinas (gyvena Lavalyje)  su šeima ir brolienė Hilda Lapinienė (gyvena Lavalyje) su šeima. Užuojauta visiems artimiesiems.                                                              

Kanados lietuvių muziejus-archyvas (Mississauga, Ont.) kviečia visus aplankyti tinklalapyje paskelbtą parodą apie Kanados įnašą į Lietuvos nepriklausomybę, anglų kalba: www.lithuanianheritage.ca/canadas-contribution-to-lithuanias-road-to-independence-1987-2004/?lang=en.