Delhi, Ontario. Šv. Kazimiero parapijos žinios

Kol kas galioja sugriežtintos taisyklės ryšium su viruso pandemija ir todėl šventovėje reikia visiems dėvėti kaukes, išskyrus kunigą prie altoriaus.

Džiaugiamės, kad mūsų parapijos troškimas išsipildė ir trijų kartų bendravardžiai Pranai Pargauskai (tėvas, sūnus ir vaikaitis) iškasė prie mūsų šventovės stovėjusį lietuvišką kryžių ir jį pergabeno Šv. Jono lietuviškų kapinių Kryžių kalnelin Anapilyje. Ten mūsų kryžius primins ateinančioms kartoms apie mūsų parapiją.

Delhi Šv. Kazimiero šventovėje Mišios aukojamos sekmadieniais, 11 v. r.:

Spalio 11, sekmadienį, Mišios aukojamos už a.a. Zuzaną Girnienę; spalio 18, sekmadienį, Mišios aukojamos už a.a. Česlovą ir Laimą Senkevičius; spalio 25, sekmadienį, Mišios aukojamos už a.a. Juozą ir Teresę Viltrakius.