Šiluvos Mergelės Marijos bendrijos žinios

London, Ontario

Naudojamoje Londono šventovėje galioja tos pačios taisyklės pandemijos metu kaip ir Delhi parapijoje.

Kadangi dabar negalima susirinkti parapijos salėje ir atšvęsti savo parapijos metinės šventės, tai rugsėjo 6, sekmadienį, po Mišių važiavome į Šv. Petro kapines pasimelsti už visus mūsų apylinkėje mirusius lietuvius. Gaila, kad susirinko labai mažas skaičius, tačiau aplankėme nemažai  kapų ir už visus mirusius lietuvius pasimeldėme.

Lietuviškos Mišios aukojamos 3 v.p.p. kiekvieną mėnesio pirmąjį sekmadienį Mary Immaculate šventovėje 1980 Trafalgar St., London, ON

Lapkričio 1, sekmadienį, Mišios bus aukojamos už a.a. Algirdą Dragunevičių.