Minėjimas Vasagoje

Rugpjūčio 22 d. Wasaga Beach (ON) lietuviai susirinko paminėti Juodojo kaspino dienos. Vasagos KLB apylinkės pirmininkė Rūta Poškienė visiems priminė Juodojo kaspino dienos istorinę reikšmę, kalbėjo apie Baltijos Kelią. Renginyje dalyvavo ir kalbėjo svečias KLB Krašto valdybos pirmininkas Kazimieras Deksnys. Savo kalboje jis pabrėžė šios dienos svarbą Lietuvai ir taip pat mums. Reikia prisiminti, kad Putinas nuolatai užmetęs akį į Pabaltijo kraštus. O praeities tikrai negalime užmiršti!

Renginio pabaigoje visi, su vėliavomis sustoję ratu, sugiedojome Lietuvos himną ir ramiai išsiskirstėme.

L.Šeškuvienė, K.Poškaus ntr.