Juodoji kaspino diena Kanadoje

Rugpjūčio 23 dieną Kanadoje paminėta Juodojo kaspino diena, skirta paminėti  ir pagerbti komunizmo ir nacizmo aukas Europoje.

Ši data siejama su 1939 metų rugpjūčio 23-ąja, kuomet buvo pasirašytas Molotovo-Ribentropo paktas, nacistinės Vokietijos ir Sovietų Sąjungos sutartis, kurios slaptieji protokolai lėmė ištisų Europos tautų okupaciją ir naikinimą.  Kanada tai pat priėmė sprendimą šią dieną paskelbti valstybine nacizmo ir komunizmo aukų pagerbimo diena.

Minint Molotovo-Ribentropo pakto 50-ąsias metines, 1989 metų rugpjūčio 23 dieną, apie du milijonai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų susikibo rankomis į gyvą grandinę, kuri tapo Baltijos keliu, vedusiu į Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybę.

Kanados Centrinės ir Rytų Europos šalių taryba (CEEC), Baltijos šalių federacija Kanadoje ir vietos bendruomenės visus pakvietė dalyvauti:

32-ųjų Baltijos kelio metinių ir Juodojo kaspino dienos minėjimo renginiuose skirtinguose Kanados miestuose. Vankuveryje baltiečiai rinkosi  rugpjūčio 22 d. Jericho paplūdimyje. Otavoje – rugpjūčio 23 d. popietę  įvyko prie Kanados Parlamento rūmų. Toronte susirinkimo vieta rugpjūčio 23 d. vakarą tapo Nathan Phillips aikštė. Tai daugelio protesto sueigų, liūdnų minejimų, vienybės švenčių ir kitokių sambūrių vieta baltiečiams ir visiems Rytų ir centrinės Europos žmonėms, gyvenantiems Kanadoje.

Toronte, Nathan Phillips aikštėje, besirenkančius dalyvius sutiko prlevesuojančios Baltijos valstybių vėliavos, vėliau suplazdeno ir kitų siekiančių demokratijos ir laisves valstybių vėliavos. Tą karštą pavakarį centrinėje Toronto aikšteje susrinko ne itin gausus būrys; vis dėlto dar gyva pandemijos grėsmių galimybė, ir svilinanti kaitra privertė atidėti kelionę į tvankų miesto centrą. Su lietuviškomis vėliavomis atskubėjo Kanados lietuvių jaunimo sąjungos, dalyvavo Toronto apylinkės KLB atstovai. Susibūrusius į vieną draugišką ratą renginio vednčioji Joana Kuraitė, KLB pirmininko pavaduotoja, pasveikino visus ir pakvietė pasiklausyti istorinio dainos įrašo “Jau bunda Baltija”, 1989 -aisiais skambėjusi trimis – lietuvių, latvių, estų kalbomis. Ši pažįstama melodija trumpam visų mintis nukėlė atgal, į tą vienybės jausmo ir vilties pilną dieną. Vedančioji priminė, kad ši diena net ik baltiečių ar kitų Rytų ir centrinės Europs valstybėms svarbus įvykis. Rugpjūčio 23-oji visoje Kanadoje minima kaip valstybinė nacių ir komunizmo aukų atminimo diena. Kanados bendruomenių rūmų nariai 2009 m. vieningai, nepriklausomai nuo priklausomybės partijoms, patvirtino pateiktą pasiūlymą: visiems kanadiečiams rugpjūčio 23 d. minėti nacizmo ir stlinizmo aukų atminimą. Pasiūlymą pateikė liberalas Bob Ray. Joana Kuraitė iš mini radijo pakvietė paklausyti ta proga padaryto politiko kalbos įrašo. Bob Ray žodžiai priminė, kad Kanada visada nuosekliai gynė ir tebegina demokratines pertvarkas ir laisvę, siekia istorinio teisingumo. Paulius Kuras, gen.garbės konsulas, kalbėjo, kad svarbu prisiminti, jog būtent gėdingas Molotov-Ribbentrop paktas nulėmė, kad mes atsidūrėme čia ir šioje valstybėje kuriame savo gyvenimą. Turime neužmiršti šio juodo istorinio fakto ir visada ginti, visaip aplaikyti kitų tautų laisvės ir demokratinio gyvenimo siekius, neleisti, kad pasaulio žemėlapis savavališkai būtų perbraižomas kieno nors egoistiniais siekiais norais ar slaptais susitarimais. Savo bendruomenių sveikinimus ir ketinimus toliau būti demokratinio judėjimo dalyviais ir šalininkais kalbėjo Kanados lenkų, ukrainiečių, baltarusių bendruomenių atstovai.

Br.Kolumbijos lietuviai rinkosi Jericho paplūdimyje, renginyje dalyvavo ir Darius Skusevičius, LR ambasadorius Kanadoje. Kartu su lietuviais atmintiną dieną  minėjo latviai ir estai, prisijunge slovakų, lenkų, ukrainiečių ir Hong Kong atstovai.

Panašūs renginiai vyko Otavoje, Montrealyje, Vankuveryje, Vasagoje (ON).

Juosdojo kaspino dienos renginiai Vasagoje ir Otavoje: