Maironio mokykloje abiturientų išleistuvės

ADVERTISEMENT

Birželio 3 dieną Toronto Prisikėlimo parapijoje vyko iskilmingos Mišios ir mokslo baigimo atestatų įteikimo iškilmės Toronto Maironio lituanistines mokyklos 8 klasės ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientams. Mišias aukojo prel. Edmundas Putrimas, kun. Jonas Šileika, OFM, ir kun. Aurelijus K.Kasparavičius, OFM.

Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientai per Mišias skaitė savo sukurtas maldeles, giedojo 8 kl. abiturientė Liepa Špakauskaitė, akompanavo vargonais Vilija  Špakauskienė.

Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientė Aleksia Vadauskaitė vadovavo Mišių giesmėms.

Po Mišių vyko mokslo baigimo iškilmės. Mokyklos ved. Lidija Puteris pakvietė kleb. J. Šileiką pasveikinti abiturientus. Jie visi buvo apdovanoti “Paramos” ir Prisikėlimo kredito kooperatyvų bei Kanados lietuvių fondo piniginėmis dovanomis.

Atuntąją klaisę baigė mkt. Rimos Žemaitytės De Iuliis mokiniai: Luke Tutlys, Tessa Dirmantaitė-Groen in’t Woud, Erika Gelažauskaitė, Lina Kalendraitė, Liepa Špakauskaitė ir Matias Kissoon.

Atsisveikinimo su Maironio mokyklykla kalbą aštuntosios klasės moksleivių vardu pasakė Tessa Dirmantaitė-Groen in’t Woud.

Antano Rinkūno premija už puikias lietuvių kalbos ir literatūros žinias apdovanota Erika Gelažauskaitė.

Algio Puterio premiją už stropumą ir aktyvumą klasės darbuose laimėjo Liepa Špakauskaitė ir Lina Kalendraitė.

S.Bubelienės premija už pažangą moksle ir darbštumą buvo paskirta Tessai Dirmantaitei-Groen in’t Woud.

Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientai (ved. Brigitos Ručinskienės ir mkt. Ramūnės Blaževičiutės mokiniai) Aura Degutytė, Aras Kružikas, Thomas Kuznecovas, Justinas Murza, Matas Navickis, Dominykas Pankevičius, Aleksia Vadauskaitė, Matas Varanavičius ir Danius Verbyla.

Aukšteniųjų lituanistinių kursų abiturientai irgi buvo apdovanoti premijomis.

Antano Rinkūno premija už geras lietuvių kalbos ir literatūros žinias teko Dominykui Pankevičiui.

Algio Puterio premija už aktyvumą, atsakingumą ir gerą mokymąsi paskirta Justinui Murzai.

S.Bubelienės premija už pažangą moksle gavo Danius Verbyla.

Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientų vardu  atisveikinimo žodžius tarė  abiturientai Justinas Murza ir Dominykas Pankevičius .

Mokyklos ved. Lidija Puteris pasveikino ir apdovanojo mokytojas Rasa Balaišienę – už 5 darbo metus,   Ramūnę Blaževičiutę ir Dainą Kuraitę – už 10 metų darbo Toronto lituanistinėje Maironio mokykloje.

Ved. Lidija Puteris padėkojo visiems atvykusiems ir pakvietė į parapijos kavinę pabendrauti bei pasivaišinti kavute ir užkandžiais. Prel. Edis Putrimas palaimino vaišęs.

Maironio mokykla nuoširdžiai dėkoja nuolatiniams rėmėjams : “Paramos “ir  Prisikėlimo kredito kooperatyvuams, Kanados lietuvių bendruomenei, Lietuvos Kankinių  ir Prisikėlimo parapijoms, Kanados LIetuvių Fondui ir Anapilio korporacijai.

Linkime visiems mokytojams, mokiniams ir tėvams malonios vasaros!

Iki p asimatymo  rudenį, prasidėjus naujiems   mokslo metams!

Živilė

Akimirkos iš Toronto Maironio lituanistinės mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientų atsisveikinimo vakaro:

Jaunesniųjų – 8 kl. abiturientų grupė
Mokytoja Rima Žemaitytė de Iuliis
Aštuntosios kalasės abiturientai su mkt. R.Žemaityte de Iuliis
Aštuntosios kalasės abiturientai su mkt. R.Žemaityte de Iuliis
Atsisveikininimo kalbą sako Tessa Dirmantaitė -Groen in’tn Woud
 Aukštesniųjų lituanistinių kursų  abiturientai
Kursų vedėja Brigita Ručinskienė
Abiturientus sveikina Prisikelimo parapijos klebonas J.Šileika, OFM
Kalba Toronto lituanistinės Maironio mokyklos vedėja L.Puteris