Lietuvos kankinių parapijos žinios / 2020.III.21-22

Lietuvos kankinių šventovė, Anapilio lietuvių sodyba
– 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3 /
Gerojo Ganytojo šventovė – 2121 Mosley St., Wasaga Beach, ON L9Z 1W8
[email protected] / 905-277-4320

(A) IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS / 2020.III.21-22
* * * ŠV. JONOPAULIAUS II ŠIMTMETIS BEI KOVO 11-OSIOS TRISDEŠIMTMETIS * * *

* Kanados medicinos tarnybų ir Vyriausybės prašymu, kad būtų apsaugota lankytojų sveikata viešose vietose, šiuo laikotarpiu yra neleidžiama tikintiesiems sekmadienį bei kitomis dienomis susirinkti ir dalyvauti Mišiose bei kitose bendruomeninėse apeigose Toronto arkivyskupijoje esančiose parapijose ir šventovėse. Kunigai atskirai aukoja Mišias už parapiją ir tikinčiųjų prašymus. Apie pasikeitimus ir naujus nurodymus pranešime ateinančią savaitę. Taip pat galite sužinoti parapijos raštinėje tel. (905) 277-4320 arba e.paštu: [email protected]

* Visus raginame melstis, ryšių priemonių pagalba dalyvauti Mišiose, klausytis Dievo žodžio ir priimti dvasinę Komuniją šiuose tinkluose (internetu): saltandlighttv.org, visiontv.ca, dailytvmass.com. Mišiose lietuvių kalba kviečiame dalyvauti ryšių tinklo pagalba (internetu) per Marijos radiją: marijosradijas.lt (Mišios kasdien 12 v. d. ir 7 v. v. Lietuvos laiku); per LRT Plius televiziją: lrt.lt (Mišios sekmadieniais 12:30 v. d. Lietuvos laiku). Visos Mišių transliacijos iš Lietuvos tinkluose: http://www.vilnensis.lt/sv-misiu-transliacijos-per-televizija-radija-internetu.

* Sekmadieniais ir savaitės dienomis įprastu laiku šventovės lieka atviros apsilankymui ir asmeninei maldai. Lietuvos kankinių šventovė bus atvira šį sekmadienį, kovo 22, nuo 9 v.r. iki 12 v.d.

* Kiekvienas atnaujinkime savo krikščionišką pašaukimą ir pareigą melstis, pasninkauti ir daryti gerus darbus ypač šios Gavėnios kelyje, paliestame ir pagilintame supančių aplinkybių. Melskimės už visus susirgusius ir jais besirūpinančius, už sprendimus turinčius daryti valstybių bei tarnybų vadovus ir vieni už kitus. Kunigai yra pasiruošę, kiek įmanoma, padėti, patarti ir lydėti dvasine pagalba ligonius, artimuosius ir visus prašančius. Dėl ligonio aplankymo, maldos ir sakramentų ar kitais klausimais galite susisiekti parapijos telefonu: (905) 277-4320 arba e.paštu: [email protected]

* Lietuvos vyskupų laiškas gavėnios metui:
http://www.lietuviai.ca/sielovada/S2/naujienos.php?n=14521

* Lietuvos vyskupų atstovo prel. E. Putrimo laiškas prisegtas.

Dėl skaudžios Jėzaus kančios, Viešpatie, būk gailestingas mums ir visam pasauliui! Ligonių Sveikata ir Gailestingumo Motina Marija, melski už mus!