Lietuvių jaunimas rinkosi Argentinoje

ADVERTISEMENT

Julia Degutytė

Sausio 22-26 dienomis Argentinoje vyko Pietų Amerikos lietuvių jaunimo XXIII suvažiavimas. PALJS yra Pasaulio lietuvių bendruomenės projektas. Renginį šiais metais organizavo Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga (ALJS) kartu su Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba (PLB). Užsienio lietuvių sielovados reikalams prelatas Edmundas Putrimas yra PALJ suvažiavimo įkūrėjas ir ilgametis globėjas. Suvažiavime dalyvavo atstovai iš Argentinos, Australijos, Urugvajaus, JAV, Kanados, Lietuvos ir Lenkijos.

Sausio 22 d. suvažiavimas prasidėjo Buenos Aires Lietuvių centre. Ten vyko registracija, susipažinimo vakaras ir koncertavo Australijos lietuvių tautinių šokių grupė “Linas”, vadovaujamas Loretos Tigani. Per susipažinimo vakarą mus paskirstė į komandas pagal Lietuvos etnografinius rajonus. Mus pasveikino Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė Malena Tanevitch- Braziunaitė ir prelatas Edmundas Putrimas. Oficialiai prasidėjo SUVA 2020!
Anksti ryte keliavome į Tandil miestą, kur dabar yra įsikūrus naujausia Argentinos lietuvių bendruomenė “Laisva Lietuva”. Nuvykus į stovyklą, išvykoje prie ežero mums buvo galimybė po ilgos kelionės pailsėti ir pavalgyti pietus. Vėliau vyko susipažinimas su mūsų komandų nariais. Buvo įdomu prisistatyti ir susipažinti lietuvių, anglų bei ispanų kalbomis, nes ne visi kalbėjome tomis pačiomis kalbomis.

Po pietų grįžus į stovyklą, vyko pasaulio lietuvių jaunimo pristatymas ir diskusijos. Buvo pristatyta Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos sudėtis, paaiškinta apie jos veiklą. PLJS įkurta 1972 metais, ji yra Pasaulio lietuvių bendruomenės dalis. PLJS tikslas – kurti aktyvią, pilietišką bei visuomenišką jaunimo bendruomenę pasaulyje, išlaikant lietuvišką tapatybę. O po vakarienės komandos kūrybingai pristatė Lietuvos etnografinius rajonus. Vakare vyko Folkloro naktis! Grojo smuiku Aidis Staškevičius iš Punsko, prisidėjo būgnu Nico Cabrera Dulkė bei kiti! Buvo tikrai linksmas vakaras. Visi linksmai šoko ir dainavo.

Sausio 24, penktadienį, buvo surengta išvyka prie “Cerro el Centinela”. Ten išgirdome legendą apie šį akmenį. Po pietų vyko Marijos Čyvaitės pristatymas apie “Misija Sibiras”. “Misija Sibiras” – projektas ir 2006 metais pradėtos kelionės į Sibirą, lietuvių tremties vietas, ieškant ir tvarkant išlikusias tremtinių kapines. Marija mums pasakojo apie jos dalyvavimą ekspedicijoje 2019 m. Ji labai įdomiai prisiminė akimirkas iš ekspedicijos, papasakojo jos komandos tikslą Kazachstane ir supažindino mus su naujais istorinės atminties išsaugojimo būdais.

Stovykla tą vakarą baigėsi su žaidimais ir su intensyviu protmūšiu!
Sausio 25 d. keliavome į Berisso miestą, kur susipažinome su lietuvių „Mindaugo“ ir „Nemuno” draugijų istorijomis. Man papasakojo, kad Berisso labiausiai žinomas kaip provincijos imigrantų sostinė, nes ten gyvuoja daug tautinių bendrijų iš Europos bei kitų pasaulio šalių! Kiekvienais metais Berisso mieste vyksta provincijos imigrantų šventė, kurios metu būna atkurta vaidinimuose imigrantų atvykimas į Argentiną ir būna pristatytos meninės programos. Skaniai papietavome lietuvių „Mindaugo“ draugijoje ir po pietų išvykome į “Nemuno” pirmininko Alfredo Dulke sodybą “Pranas”. Sodyboje įsikūrėm ir pailsėjome. Saulei pradedant leistis, prelatas Edmundas Putrimas aukojo Mišias trimis kalbomis. Jose dalyvavo visi suvažiavimo dalyviai. Diena pasibaigė Talentų vakaru, kuriame komandos pristatė pasirodymus apie Lietuvos etnografinius rajonus. Programoje turėjo būti įtrauktas ritualas, daina bei šokis. Vakarą baigėm linksmai ir labai įspūdingai!

Sausio 26 d. įvyko paskutinė paskaita, kurią pravedė prelatas Edmundas Putrimas ir Malena Tanevitch-Braziunaitė. Kalbėjomės apie galimybes studijuoti lietuvių kalbą bei kultūrą Lietuvoje. Taip pat įvairių lietuvių bendruomenių nariai pasidalino patyrimu, kaip jų bendruomenė išsaugo lietuvių kalbą bei kultūrą. Buvo pastebėta, kad ten, kur dar vyksta lietuviškos mokyklos ir žmonės tarpusavyje kalba lietuviškai, yra daug lengviau išlaikyti ir perduoti kalbą. Po pietų suvažiavimas baigėsi, atsisveikinome su visais dalyviais. Buvo pranešta, kad sekantis suvažiavimas vyks Urugvajuje 2021 sausio mėnesį.
Didelis ačiū nuostabiai Argentinos lietuvių jaunimo sąjungai bei visiems jauniems Argentinos lietuviams ir jų draugams, kurie prisidėjo ir suorganizavo SUVA 2020!

Julia Degutytė: mintys po suvažiavimo

Man, atvykusiai iš Toronto, buvo įdomu pamatyti, kaip ketvirtos kartos bendruomenė sugeba išlaikyti ir puoselėti lietuvybę taip toli nuo Lietuvos. „Nemuno“ lietuvių draugija švenčia 110-ties metų, o „Mindaugo“ 88 metų veiklos sukaktis. Nuvažiavus ten, buvau nustebinta, kaip stipriai yra išlaikytos lietuviškos tradicijos ir papročiai. Buvo labai smagu matyti jaunimą, kuris šoka tautinius šokius, domisi Lietuvos istorija ir kultūra. Didžiausia staigmena – pažintis su jaunimu, kuris kalba lietuviškai arba nori mokytis lietuviškai. Pasirodo, kad nemažas skaičius jaunimo yra išvažiavę į Lietuvoje veikiančius kalbos kursus. Žmonės, kurių proseneliai kalbėjo lietuviškai, kurių tėvai nekalba – nori mokytis lietuvių kalbą!

Tikiu, kad mes suprasime, kaip svarbu yra švęsti ir išlaikyti tai, ką mes turime, nes ateityje galime greitai labai to neturėti!

Dalyvaudama šiame suvažiavime, galvojau, kad mūsų, Kanados lietuvių, jaunimas gali daug ką išmokti iš argentiniečių ir kitų Pietų Amerikos bendruomenių. Pirmiausia, mes turime skaičius. Toronte, Montrealyje, mūsų apylinkėse gyvena daug daugiau lietuvių ir dabartiniais laikais daugiau atvykstančių gyventi. Mes esame aplinkoje žmonių, kurie kalba lietuviškai, mes tik turime su jais kalbėtis. Taip pat mes turime įsteigtas lietuviškas mokyklas, švietimo komisijas ir t.t. Mūsų ryšiai su Lietuva yra artimesni. Turime galimybių dalyvauti LISS programose ar „WeConnect Lithuania“. Aš pastebiu, kad pamažu Kanadoje mes nustojome kartu ką nors daryti. Jaunimas neina į minėjimus, mažai organizuoja renginių. Tikiu, kad mes suprasime, kaip svarbu yra švęsti ir išlaikyti tai, ką mes turime, nes ateityje galime greitai labai to neturėti!