Buvo graži šventė!

ADVERTISEMENT

Su tokiu pranešimu redakcijos paštą pasiekė  nuotraukos apie Toronto Prisikėlimo parapijos Jaunimo ir vaikų choro 65-erių metų sukakties šventę. Nuotraukų autorius rašo: “Įsiminė klebono Jono Šileikos pasakyti žodžiai – „Metams bėgant, vaikų veidai keičiasi, bet Dievo palaima, ateinanti per vaikus, visada išlieka su mumis“

Tą vasario 2-osios sekmadienį Prisikėlimo parapijos šventovė, o vėliau ir didžioji salė žydėjo pavasariškai mėlyna spalva. Mėlynos spalvos marškinėlius – atpažinimo ženklą – tą dieną vilkėjo ne tik šios parapijos jaunimo ir vaikų choro dainininkai, bet ir ištikimiausi jų rėmėjai, tarp jų ir parapijos klebonas Jonas Šileika, OFM. Jaunieji dainininkai ir jų dabartinės vadovės 65 -mečio progai parengė puikią giesmių ir dainų programą, po jo, tėveliams padedant, pakvietė ir į jaukias šeimyniškas suneštines vaišes. Iškilmingose Mišiose jie skaitė skaitinius, nešė aukas, giedojo ir vadovavo giedojimui. Vėliau dainavo salėje, o klausytojai plojo ir po smagių dainų, palydimų išraiškingais judesiais, prašė dainuoti dar ir dar.

Šiai dainuojančiai ir grojančiai lietuvių bendruomenės jaunimo grupei – 65-eri. Tai nesenstantis ir visada atsinaujinantis jaunimo vienetas, kurio pradžia – dvidešimtojo šimtmečio viduryje, vos gimus Toronto Prisikėlimo parapijai. Net ir nelengvais kūrimosi metais tėvai pranciškonai skatino parapijos vaikų muzikinę veiklą, tėveliai surasdavo laiko palydėti vaikus į repeticiją ar koncertą, padėti išmokti dainų žodžius. Šiai parapijai ir parapijiečiams sekėsi: čia visada dirbo ir dirba kunigai, kuriems artima muzika ir visa kultūra; jie mielai remia visus sumanymus, skatinančius dalintis bendro dainavimo ar giedojimo džiaugsmu su kitais. Parapijoje nuo pat pradžių dirba savo veiklą mylintys muzikai, supažindinantys vaikus ir su lietuviška muzikine kūryba, lietuvių liaudies muzikos instrumentais, pagaliau praturtinančius vaikų žodyną naujais lietuviškais žodžiais. Parapijos kultūrinės veiklos istorijoje įrašyti vargonininko, parapijos choro vadovo kun. B.Jurkšto, muzikų V.Verikaičio, D. Skrinskaitės-Viskontienės vardai. Jie daugelį dešimtmečių paskyrė vaikų, jaunimo muzikiniam ugdymui. Vėliau šią veiklą perėmė D.Biskienė ir D. Radtkė, dabartinės vaikų choro vadovės. Jaunųjų dainininkų pasirodymus dažnai lydi ir kanklininkų ansamblis, kuriam daugelį metų vadovauja Ž. Janeliūnienė, A. Valaitytė.

Ir tarp sukaktuvinio koncerto klausytojų, ir tarp dabartinės “Volungės” choristų, tikriausiai, buvo ne vienas, kuriam pažintis su dainavimu prasidėjo būtent čia – Prisikėlimo parapijos Jaunimo ir vaikų chore. Jiems aprašoma šventė net tik pažintis su dabartiniais dainininkais, bet ir susitikimas su savo dainuojančios vaikystės prisiminimais.

Inf.