Aptartos PLB veiklos kryptys ir planai

ADVERTISEMENT

Praėjusią  savaitę Seime vyko Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) ir Seimo komisijos posėdžiai, kurių metu aptarti diasporai aktualūs klausimai – nuo paskutinių darbų prieš pilietybės išsaugojimo referendumą iki pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui. Komisija priėmė septynias rezoliucijas, kurios buvo pristatytos balandžio 12, penktadienį, surengtoje spaudos konferencijoje.

Pirmoji pristatyta rezoliucija – „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ įgyvendinimo ir lietuvių kilmės žmonių ryšio su Lietuva stiprinimo.“Joje Vyriausybė ir Seimas raginamas įgyvendinant minėtą stategiją ir ją peržiūrint bei atnaujinant, bendradarbiauti su PLB, toliau stiprinant Lietuvos diasporos tautinę tapatybę ir jos ryšį su Lietuva teikiant prioritetą švietimui ir kultūrai. Taip pat daugiau dėmesio skirti senųjų emigracijos bangų lietuvių kilmės asmenims, siekiantiems glaudesnio ryšio su Lietuva, o jų vaikaičiams ir provaikaičiams kurti programas, skatinančias moksleivius ir studentus atvykti Lietuvą ir megzti ryšius“, – penktadienį spaudos konferencijoje rezoliuciją pristatė Seimo ir PLB komisijos narys Antanas Šileika. Be kita ko, kviečiama skatinti Lietuvos visuomenės toleranciją grįžtantiems į Lietuvą diasporos asmenims, neišskiriant jų pagal seksualinę orientaciją, rasę, religiją, specialiuosius poreikius.

Antra rezoliucija priimta „Dėl pasaulio lietuvių žaidynių“, kurios vyks Lietuvoje 2025-aisiais metais. Joje prašoma tęsti Lietuvos ir užsienio lietuvių bendruomenių bendradarbiavimą neprofesionaliojo sporto srityje, toliau puoselėti pasaulio lietuvių žaidynių tradiciją ir paskelbti už tai atsakingą vieną valstybės instituciją, pavyzdžiui, Nacionalinę sporto agentūrą. Rezoliucijoje pažymimas ir poreikis iš anksto pradėti paruošiamuosius darbus ir numatyti žaidynių vietą.

Seimo ir PLB komisija priėmė rezoliuciją ir „Dėl referendumo dėl gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo“. Joje prašoma prezidento, Seimo ir Vyriausybės narių, savivaldybių merų skleisti žinią apie būsimą referendumą ir kviesti jame dalyvauti, tęsti visapusės informacijos apie būsimą pilietybės konstitucinį įstatymą sklaidą , rengti diskusijas su ekspertais šia tema.

Seimo ir PLB komisija taip pat pristatė siūlymą kartą per metus nuo 1939-1990 metų sovietų okupacijos nukentėjusiems asmenims finansuoti reabilitaciją.„Komisija siūlo Vyriausybei parengti ir įgyvendinti asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų socialinės reabilitacijos programą, kad kartą per kalendorinius metus valstybės biudžeto lėšomis jiems būtų finansuojama stacionarinė reabilitacija ir specializuotos stacionarinės reabilitacijos paslaugos“, – pristatė Seimo narė konservatorė Angelė Jakavonytė.

Rezoliucijoje „Dėl pilietinio pasipriešinimo strategijos įgyvendinimo ir atsparumo dezinformacijai didinimo“ komisija ragina tęsti bendradarbiavimą su Lietuvos diaspora rengiantis pilietiniam pasipriešinimui, įgyvendinant tarpusavyje suderintas strategijas ir veiksmų planus.

Taip pat informuoti Lietuvos diasporą, kaip priešintis hibridinėms atakoms ir kovoti su dezinformacija, didinant diasporos atsparumą, suteikiant jai pilietinio pasipriešinimo žinių ir praktinių įgūdžių. Be kita ko, informuoti, kaip diaspora galėtų prisidėti kovojant su dezinformacija, o PLB pasitelkti kaip pagrindinį komunikacijos šaltinį.

Rezoliucijomis taip pat raginama palaikyti Seimo ir PLB komisijos darbą, užtikrinti jo veiklos tęstinumą, tęsti Lietuvos diasporos politikos strateginių gairių „Globali Lietuva“ tikslų įgyvendinimą, toliau finansuoti užsienyje veikiančias lituanistines mokyklas.

                                                                                                PLB. inf.