Praėjusių metų gruodžio 3 d. įvyko Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos „Žiburiai“ neeilinis – metinis ir specialusis susirinkimas. Pirmajame susirinkime buvo išklausyti Kanados lietuvių katalikų draugijos „Žiburiai“ valdybos pirmininkės G. Paulionienės, iždininkės Aušros Trussow ir revizijos komisijos pirmininko kun. V. Staškevičiaus pranešimai. Apie „Tėviškės žiburių“ tinklalapio leidybos reikalus kalbėjo redaktoriai Sigina Katkauskaitė, Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė, Akvilė Minkevičienė. Redaktorės supažindino draugijos narius su esama leidybos padėtimi.

„Tėviškės žiburiai“, Kanados lietuvių kultūros informacinis leidinys, šiemet mini jau 75- uosius metus Per šiuos metus tradicinis spausdintas laikraštis keletą kartų keitė savo išvaizdą ir leidybos technologiją, nuo rankinio spaudos paruošimo linotipu pereidamas iki skaitmeninio, spalvoto formato. Tačiau bėgant dešimtmečiams buvęs gausus „Žiburių“ skaitytojų skaičius sumažėjo dėl objektyvių priežasčių. Pirmoji steigėjų, rėmėjų ir skaitytojų karta dėl amžiaus pastebimai praretėjo. Jų vaikams, jau gimusiems ir augusiems Kanadoje, kitos kultūros aplinkoje, buvo sunkiau skaityti lietuviškai ir mažesnis lietuviško gyvenimo realijų pažinimo poreikis. Tad sumažėjus rėmėjų ir prenumeratorių skaičiui, padidėjus pašto išlaidoms, sumažėjo ir finansinė parama bei leidybos galimybės. Buvo nutarta atsisakyti spausdinto leidinio ir pereiti vien į skaitmeninį formatą. Ruošiantis šiam žingsniui, dar 2016 metais buvo įsteigtas spausdinto laikraščio priedas – tinklalapis tevzib.com.

Paminėjus „Tėviškės žiburių“ leidybos 70-metį, 2020 metais buvo pereita tik prie tinklalapio leidybos. Buvo atsisakyta turimų redakcijos patalpų Anapilio sodyboje, patalpas ir turtingą „Tėviškės žiburių“ archyvą perduodant Kanados lietuvių muziejui-archyvui. Redaktoriai dirbo savo namuose, bendraudami telefono ar kitų skaitmeninių platformų ryšiais. Perėjimas vien tik prie tinklalapio leidybos kaip tik sutapo su COVID 19 pandemija ir visais viešojo gyvenimo suvaržymais. Tai sumažino ne tik bendruomenės gyvenimo informacijos srautą, bet ir apmokamos reklamos kiekį. Tinklalapis buvo prieinamas nemokamai, todėl iš prenumeratų nebuvo gaunama jokių pajamų. Sumažėjo ir skaitytojų. Daugelis TŽ prenumeratorių dėl garbaus amžiaus ir kitų priežasčių jau negalėjo tapti naujųjų „Žiburių“ skaitytojais. Kaip papildomi informacijos ir ryšių šaltiniai buvo sukurta „Tėviškės žiburių‘ veidaknygė (Facebook) bei savaitinis naujienlaiškis. Tai padėjo padidinti tinklalapio skaitytojų ir rėmėjų skaičių. Deja, praėjusių metų vasarą dėl Kanados vyriausybės nesusitarimo su Facebook‘o platformos savininkais praradome ir šią ryšio priemonę, valdžiai nebeleidžiant žinių teikti per FB. Per šiuos penkerius metus buvusi senuosiuose „Žiburiuose“ apmokama reklama, svarbus pajamų šaltinis leidybai, nebegrįžo į tinklalapį. Priežastis suprantama: beveik kiekviena lietuviška organizacija ar institucija įsteigė savo tinklalapius ar FB, dalijasi pranešimais Instagram platformoje. Nemokamai platinamas tinklalapis galėjo išsilaikyti ir išsilaikė iki šiol tik gaunamų palikimų bei visų rėmėjų – ir mažų, ir didelių aukų dėka – ačiū jiems. Tačiau tai neužtikrina ateities.

Nuo pat įsteigimo dienos “Tėviškės žiburių“ leidybos reikalais rūpinosi Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija „Žiburiai“, įsteigta 1949-1950 m. Daugelis jos narių lietuviškos spaudos Kanadoje reikalams paskyrė ne vieną dešimtmetį; konkrečiais leidybos ir finansų reikalais rūpinosi valdyba. Jos pirmininkais yra buvę žinomi lietuvių bendruomenės veikėjai Balys Sakalas, Vytautas Aušrotas, Jonas Andrulis, Vytautas Krikščiūnas, Petras Bražukas, dr. Silvestras Čepas, Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė, Joana Kuraitė ir Giedra Rinkūnaitė – Paulionienė, kuri pirmininkauja paskutiniuosius 13 metų. Draugijos susirinkimo dalyviams pristačiusi metinės draugijos veiklos apžvalgą, pirmininkė pakvietė visus antrajame specialiajame susirinkime priimti sprendimus dėl tolesnės „Žiburių“ draugijos veiklos, tuo pačiu ir „Tėviškės žiburių“ leidybos.

KLKKD valdyba, įvertinusi „Tėviškės žiburių“ leidybos finansines galimybes šiandien ir ateityje, taip pat ir draugijos veiklos perspektyvas, susirinkimo dalyviams pasiūlė toliau vykdyti draugijos jau pernai aptartą sprendimą – savanoriškai nutraukti draugijos “Žiburiai“ veiklą ir tuo pačiu sustabdyti „Tėviškės žiburių“ leidybą nuo 2024 metų birželio 30 dienos.

Dalyvavę susirinkime draugijos nariai vieningu balsavimu pritarė šiam siūlymui. „Tėviškės žiburiai“, kaip Kanados lietuvių kultūros leidinys, ir jo leidėjai – Kanados lietuvių katalikų draugija „Žiburiai“ savo misiją skleisti lietuvišką žodį išeivijoje vykdė, kol leido sąlygos.

Visi per 70 metų išleisti „Tėviškės žiburių“ numeriai jau yra įvesti į lietuvių išeivijos spaudos skaitmeninį archyvą www.spauda.org.

„Tėviškės žiburiai“ buvo svarbus lietuvių išeivijos kultūrinis reiškinys, kilęs iš antrosios atvykusių į Vakarus bangos. Kaip ir kitoms organizacijoms, susibūrusioms bendraminčių veiklos tikslu, 75-erių metų laiko srautas ir permainos neišvengiamai paveikė tos veiklos aplinkybes. O tolesnę lietuviškos spaudos ateitį išeivijoje spręs naujos kartos.

                      Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos „Žiburiai“ valdyba