LN/Labdaros fondas paskyrė keturiems studentams stipendijas

Iš kairės : Julija Šimonėlis,Labdaros fondo tarybos direktorė, šių metų stipendininkai Rasa Šiaučiūnaitė, Povilas Kesminas, Livija Čygaitė, stipendijų skirstymo komisijos pirmininkė Rūta Rusinienė. Bendroje nuotraukoje nėra Dainos Norkutės

“Mokotės tam, kad pagerintumėte kitų gyvenimus ir kad paliktumėte savo bendruomenę ir pasaulį geresnius nei juos radote.” 

Šiais žodžiais su LN/LABDAROS fondo stipendininkais buvo atsisveikinta, baigiant gražią stipendijų įteikimo iškilmę slaugos namuose. Ji įvyko 2016 metų gruodžio 10 d. gyventojų Kalėdinio koncerto proga Tado svetainėje. Iškilmės programai vadovavo ir atidarymo bei atsisveikinimo žodžius tarė Julija Šimonėlis, Labdaros fondo tarybos direktorė, kartu su Rūta Rusiniene, stipendijų skirstymo komiteto pirmininke. 2016 metais stipendijos – iš viso 4,000 – paskirtos keturiems studentams, atrinktiems iš 8 pateikusių prašymus. 

2016 metais stipendijos – iš viso 4,000 – paskirtos keturiems studentams, atrinktiems iš 8 pateikusių prašymus. 

Stipendijas skiria ne “Labdaros” slaugos namai (jie tokių išteklių neturi), bet Toronto Lietuvių Namų tarybos sukurtas Labdaros stipendijų fondas, kurį administruoti pavedė slaugos namų direktorių tarybai, kai buvo įsteigtas Labdaros fondas rūpintis slaugos namais.  Stipendijų fondo lėšos kaupiamos iš tik tam tikslui skirtų asmeninių palikimų ir aukų.  Stipendijos skiriamos, kai tos lėšos banke uždirba pakankamą sumą, kad tais metais būtų galima skirti stipendijas. 

Direktorių taryba pakvietė stipendijų skirstymo komitetui vadovauti Rūta Rusinienę.  Vadovė komiteto darbe dalyvauti pakvietė Lietuvių Namų ir Labdaros fondo savanorius: Edį Stravinską ir Genę Kobelskienę (LN) bei akademikus Aušrą Karkienę ir Antaną Šileiką.  Jiems nuoširdus ačiū už kruopščiai ir atsakingai atliktą svarbų darbą. 

Komisija “aklai” (nežinodami, kieno prašymą jie svarsto) įvertino balais pateiktus prašymus bei rašinius. Iš 8 studentų, pateikusių prašymus, stipendijas gavo daugiausiai balų surinkusieji 4 studentai: Povilas Kesminas, Livija Čygaitė, Daina Norkutė (trūksta bendroje nuotraukoje), Rasa Šiaučiūnaitė. 

Savo baigiamojoje kalboje Julija Šimonėlis tarė: “Sveikiname mūsų stipendininkus! Jūs šiandien gavote pirmąsias kalėdines dovanas. Tikimės, kad šią dovanėlę priimsite kaip mūsų pasitikėjimo Jumis įrodymą ir kad ji paskatins jus toliau siekti mokslo aukštumų su ištverme ir pasiryžimu. Besiruošdama šiai popietei, užtikau posakį, kuris, manau, labai tinka šiai progai: “Mokotės tam, kad pagerintumėte kitų gyvenimus, kad paliktumėte savo bendruomenę ir pasaulį geresnius nei juos radote.”

Tikimės, kad kada nors ateityje prisiminsite mus ir kad vieną dieną Labdaros šeima sulauks iš jūsų pasitarnavimo savo bend- ruomenei dovanos.” 

Džiaugiamės mūsų studentų pasiekimais, dėkingi, kad pasidalinote šia savo švente kartu su mūsų namų brangiais  gyventojais. Ačiū visiems!

Gabija Patrauskienė
A. Rusinaitės ntrs.

Labdara Scholarships were presented to Four Deserving Candidates

Lithuanian Community Assiciation of Toronto (LCAT) and Labdara Scholarships 2016 were presented at the Labdara Lithuanian Nursing Home during the residents’ Christmas Concert on Saturday, Dec. 10th.

Julija Šimonėlis, Director on the Board of the Labdara Foundation hosted the event and Rūta Rusinas, Chair of the Scholarship Committee, presented the awards. $4000 in all was awarded to 4 recipients this year from the LCAT/LABDARA Scholarship Trust Fund.  

The scholarship recipients are: Rasa Siauciunas (3rd year studies at the Michener Institute, University of Toronto to become a respiratory therapist); Povilas Kesminas (MBA student at the DeGroote School of Business, McMaster University, Hamilton); Livija Cygas (2nd year communications student at McMaster University, Hamilton); and, Daina Norkus (commerce student at Queen’s University in Kingston).  

Sincere thanks to our volunteer Scholarship Committee: Rūta Rusinas (chair), Labdara Foundation Board and LCAT reps: Ed Stravinskas, Gene Kobelskis and academics: Aušra Karka and Antanas Šileika for their work. Best wishes to our students – onwards and upwards!