Lietuvos Nepriklausomybės dieną šventėme kartu

Lithuanian Canadians – a birthday greeting for Lithuania

Vasario 16-osios vakarą Kanados lietuviai susirinko į 103-ąjį Lietuvos nepriklausomybės gimtadienį. Rašau „susirinkome“, nors iš tiesų visi to šventinio vakaro dalyviai buvome kiekvienas savo namuose Toronte ar Montrealyje, Otavoje ar Vankuveryje ar dar toliau… Bet šventinį vakarą, pakviesti LR ambasados Kanadoje ir visų lietuvių bendruomenių, KLJS, kitų lietuviškų institucijų, vis dėlto pirmą kartą tikrai buvome kartu, nesvarbu, kur begyventume, sakėme vienas kitam „sveiki“, keitėmės šypsenomis ir susitikimo džiaugsmu. Pandemijos draudimai neleido švęsti šios ypatingos dienos, kaip anksčiau – didesnėje ar mažesnėje salėje ir žmonių sambūryje. Šiemet teko pasikliauti el.ryšių galimybėmis. O jos pasirodė tikrai pajėgios sujungti mus, nutolusius vieni nuo kitų tūkstančiais kilometrų, vienam svarbiam vakarui. Būtent pasinaudojus elektroniniais ryšiais, gimė iš beveik 200 Kanados lietuvių veidų LR. ambasados darbuotojų rūpesčiu sudėliotas mozaikinis atvirukas – sveikinimas Lietuvai. Gera buvo matyti tautiečius su lietuviška trispalve Vankuveryje ir Edmontone, Kalgaryje ir New Brunswick, Wasaga Beach ir Hamiltone, Toronte ir kitose Kanados platybėse. Tokia pat iškalbinga ir šventinio susitikimo ZOOM ekrane dalyvių nuotrauka, pokalbių skiltyje (chatroom) palikti sveikinimai iš Floridos, Bostono, Montrealio, Otavos ar Čikagos.

Šventinio vakaro dalyvių nuotrauka (tik dalis)

Po trumpos įžangos ir bendro susitikimo ekrane buvome pakviesti į specialų Kanados lietuviams skirtą renginį Vilniuje, Signatarų namuose. Renginio programa, prasidėjusi sugiedotais Lietuvos ir Kanados himnais, perskaitytu 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto tekstu, ir toliau pynė Kanados ir Lietuvos bendrystės istoriją – per žmones, diplomatinius ryšius, kultūrą ir tradicijas. Sveikinimo žodžius tarė LR ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius, KLB valdybos pirmininkas Kazimieras Deksnys, prelatas Edis Putrimas, PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke. Buvo pristatyti ir Kanados vyriausybės atstovų sveikinimai. Į Kanados lietuvius kreipėsi Lietuvos URM ministeris G.Landsbergis, sveikino Londono, ON,  lietuvių atstovė Dana Valaškevičienė, KLJS valdybos pirmininkė Emilija Degutytė. Ypatingai šiltus žodžius Kanados lietuviams paskyrė 1990 kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. Jis prisiminė pačius pirmuosius apsilankymus Kanadoje, padėkojo už šiltą priėmimą, o svarbiausia už labai konkrečią pagalbą Lietuvos valstybės stiprinimui – Kanados lietuvių bendruomenės padovanotą 1mln. dol pirmosios Lietuvos diplomatinės atstovybės Briuselyje pastatui įsigyti.

D.Skusevičius, LR ambasadorius Kanadoje
K.Deksnys, KLB valdybos pirmininkas

Apie nuolat stiprėjančius Kanados ir Lietuvos diplomatinius, prekybinius, kultūrinius ryšius savo sveikinime Lietuvai ir Kanados lietuviams kalbėjo Kanados ambasadorius Lietuvoje Kevin Rex.

Kevin Rex, Kanados ambasadorius Lietuvoje

Šventinę lietuviškų ir kanadietiškų dainų programą parengė Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto muzikinio teatro solistai (vadovė Dalia Abarė). Renginio režisierius ir scenarijaus autorius Dalius Abaris.

Šio nuotolinio renginio finansines išlaidas dalinosi Lietuvos ambasada Kanadoje, Kanados lietuvių fondas, „Talkos“, Prisikėlimo ir „Paramos“ kredito kooperatyvai – ačiū jiems!

Prelatas E.Putrimas

Šios programos pabaigoje dar turėjome galimybės pamatyti dokumentinį filmą – atviruką „Gloria Lietuvai“ – kelionę po senąsias Lietuvos šventovių varpines. Šimtamečių varpų gaudesys ir vaizdai skatino prisiminti permainingą Lietuvos istoriją, jos gamtos, miestų ir miestelių grožį, sukurtą ir saugomą visų Lietuvos žmonių rankomis.

D.Henkė, PLB valdybos pirmininkė

Šventinį vakarą užbaigė dar viena laukiama akimirka – visi buvome pakviesti tapti liudininkais, kaip trimis Lietuvos vėliavos spalvomis  nušvinta vieno iš svarbiausių Kanados simbolių – Niagaros krioklys.

Pagal tradiciją tą dieną Lietuvos trispalvė plevėsavo Kanados sostinėje Otavoje, vėliavos taip pat iškeltos ir kituose miestuose. Lietuvos gimtadienio proga trispalvės spalvomis, panaudojant 60 tūkst. LED lempučių, apšviestas Edmontono tiltas Albertos provincijoje.

Rengiant šią pirmą visuotinę Lietuvos Nepriklausomybės šventę, didžiausia rūpesčių ir darbo dalis teko Lietuvos ambasadai Kanadoje, padedant lietuvių bendruomenėms ir lietuviškoms institucijoms, todėl pokalbių skiltyje (Chatroom) ir buvo jiems skiriamas pakartotinai rašomas žodis – AČIŪ!

SKNuotraukose stopkadrai iš Lietuvos Nepriklausomybės šventinio vakaro:

Prof. V.Landsbergis, 1990 metų kovo 11 Nepriklausomybės Akto signataras
Vilnius, Signatarų Namai
Koncerto akimirkos

Trispalvė Niagara (LR ambasados ntr.)