Lietuvos kankinių parapijos žinios

(B) XXIII EILINIS SEKMADIENIS / 2021.IX.4-5

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 760, o ateinančio sekmadienio – p. 763.

https://www.youtube.com/watch?v=0cORPNgl6fU 

 

Rugsėjo 5, sekmadienį

10:00 v.r. – Šlovinimo giesmės ir muzika (youtube)

10:30 v.r. –  XXIII eilinio sekmadienio Mišios  (youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw/videos 

* Šį sekmadienį 10:30 v.r. Mišiose Lietuvos kankinių šventovėje ir 2 v.d. Mišiose Gerojo Ganytojo šventovėje su mumis meldžiasi kun. Paulius Mališka iš Aušros Vartų lietuvių parapijos Montrealyje.

* Toronto arkivyskupija renka PARAMĄ žmonėms, nuo stipraus žemės drebėjimo ir audros ñiauriai nukentėjusiems Haityje. Per mūsų parapiją galima aukoti čekius rašant: ALithuanian Martyrs B Natural Disaster in Haiti B Disaster [email protected] šiam tikslui skirtuose geltonuose vokeliuose arba tiesiogiai tinkle: https://www.archtoronto.org/en/outreach/news/archdiocesan/ravaged-by-earthquake-and-storm-haiti-needs-our-support.

* Rudeninis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse bus spalio 31, sekmadienį.

 

 GEROJO GANYTOJO MISIJOJE…

* Gerojo Ganytojo šventovėje Wasaga Beach mieste Mišios vyksta vasaros tvarka – sekmadieniais, 2 v.d. Šiuo metu galima naudoti visas sėdimas vietas 2 metrų atstumu, būtina dėvėti kaukes. Kadangi viduje vietos ribotos, visus prašome be ribojimo dalyvauti lauke šalia šventovės – būtina laikytis 2 metrų atstumo, dėvėti kaukes jei neišlaikomas atstumas.

* DĖMESIO! WASAGOJE MIŠIOS ŠEŠTADIENIAIS! Gerojo Ganytojo misijoje Mišios mokslo metų laiku (nuo rudens iki pavasario) vyksta šeštadieniais 2 val. dienos. Jau rugsėjo 11, šeštadienį, Mišios vyks 2 val. dienos.

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasaga Beach mieste veikia PARODA “Misija Sibiras”. Kviečiame šventovėje pažvelgti į penkiolika akimirkų nuotraukose, kuriose paliesta šventa atmintis, žadinama pagarba ir perduodama istorija iš 15 metų vykusių “Misija Sibiras” kelionių. Daugiau žinių tinkle: misijasibiras.lt.

 

ŠVENTOVĖS STOGAS

* Šį rudenį bus naujai uždengtas Lietuvos kankinių šventovės stogas. Kaip pastebėjote, jau keletą metų dabartinė stogo danga pro lubas į šventovę praleidžia vis daugiau lietaus ir tirpstančio sniego vandens, kurio neįmanoma sustabdyti. Įvairiose vietose lašantis vanduo pradeda niokoti lubas, sienas, šventovės vidų ir bokšto mūrą. Daug metų tarnavęs stogas buvo laikinai vis pataisomas, kol sustabdyti vandens lašėjimo tapo neįmanoma, todėl reikia visą stogą naujai uždengti.

Kad galėtume atlikti šį svarbų ir daug išlaidų sudarantį darbą, visų prašome pagal galimybes prisidėti savo aukomis šiais būdais: 

 šventovėje, atėjus į Mišias

 per bankus: pervesti auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus, norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.

Čekį rašyti: “Lithuanian Martyrs Church”.

MIRTIES PRANEŠIMAS

* Rugsėjo 4, šeštadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidoti pelenai a.a. Antano Stankevičiaus, 75 m. amžiaus, mirusio 2020 m. balandžio 2, ketvirtadienį, Toronte. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su giminėmis Kanadoje, JAV, Lietuvoje ir visais pažįstamais jį lydime malda.

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.