“Lietuvoje norime daugiau Kanados”

ADVERTISEMENT

Kanadoje vasario 27-29 dienomis su oficialiu vizitu lankėsi Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius. Pora dienų buvo užpildytos susitikimais su Kanados federacinės vyriausybės užsienio reikalų ministeriu François-Phillippe Champagne ir gynybos ministeriu Harjit Sajjan, taip pat Kanados parlamento pirmininku Anthony Rota Otavoje, Toronte – su parlamentiniu sekretoriumi Rob Oliphant. Dalyvaudamas Kanados lietuvių bendruomenės Nepriklausomybės šventėje Anapilio sodyboje, ministeris L.Linkevičius atsakė Į TŽ klausimus apie šios kelionės darbinius tikslus ir rezultatus.

TŽ: Koks šio lankymosi Kanadoje tikslas?
Linas Linkevičius: – Tai pirmas mano, kaip užsienio reikalų ministerio, oficialus apsilankymas Kanadoje. Esu čia lankęsis, kai dirbau ankstesnėje vyriausybėje krašto apsaugos ministeriu, rūpinausi saugumo ir gynybos sritimi, taip pat praėjusią vasarą buvau atvykęs į Toronto konferenciją Ukrainos reformų tema. Pagrindinis šių susitikimų su vyriausybės ir parlamento atstovais tikslas – užmegzti glaudesnius santykius visuose lygiuose, stiprinti abiejų valstybių dvišalį ir tarptautinį bendradarbiavimą. Dvišaliai Lietuvos – Kanados santykiai puikūs, bet ne reguliarūs. O pasidalinti turime kuo. Lietuva turi geros informacinių technologijų patirties ir pasiekimų; esame pirmaujantys Europos sąjungoje finansinių technologijų srityje. Ypač puikiai vystomi gyvybės mokslai Lietuvoje. Į šios srities mokslines konferencijas Vilniuje renkasi žymiausi pasaulio mokslininkai. Taip pat lazerių srityje galime džiaugtis savo pasiekimais: lietuviški lazeriu žinomi ir populiarūs visame pasaulyje. Esame nemažai nuveikę hibridinių grėsmių apsaugos srityje. Mums labai svarbi ir gerai žinoma energetinio saugumo problema. Iki 2014 metų esame patyrę, ką reiškia būti priklausomiems nuo Rusijos “Gazprom” monopolio tiekimo ir kainų srityje. Šią problemą išsprendėme, įsigiję dujų tiekimo terminalą “Independence”. Mums labai svarbu domėtis atsinaujinančios energijos šaltinių plėtra, dalinsimės patirtimi su Kanada ir šioje srityje.
Kibernetinio saugumo srityje esame pirmaujantys ES, kartu su JAV turime įsteigę aukšto technologinio lygio kompetencijos centrą Kaune, Kanadai gali būti įdomi ši patirtis. Kita labai svarbi sritis – strateginė komunikacija ne tik vyriausybės lygiu, bet ir dirbant su nevyriausybinėmis organizacijomis ir visuomene. Puikiai žinome, kaip šiuo metu melas, netikros žinios paverčiamos politiniu ginklu. Lietuvoje didelio palaikymo sulaukė iniciatyva “Demaskuok”, užkertanti kelią dezinformacijai ir fake news sklaidai. (Red.pastaba: Iniciatyva DEMASKUOK.LT vienija žiniasklaidą, visuomenę ir valstybę, siekiant apsaugoti informacinę erdvę nuo “netikrų naujienų”, istorijos iškraipymų, atskleisti dezinformaciją, kuri vis dažniau platinama naujienų portaluose ir socialiniuose tinkluose.)
Mums svarbu palaikyti intensyvesnę veiklą Šiaurės Baltijos valstybių grupėje, kuriai priklauso 8 valstybės. Manau, kad Kanados dalyvavimas čia būtų labai reikšmingas, turime bendrų interesų.
Kita mus jungianti bendra veikla: Lietuva, būdama ES Saugumo tarybos nare, rūpinosi moterų ir vaikų gynimu konfliktinėse ir karo zonose. Kanada irgi skiria daug dėmesio šiai sričiai. Mums taip pat rūpi ir žurnalistų saugumas konfliktinėse aplinkose. Tuo labai rūpinasi mano kolegė, buvusi Kanados užsienio reikalų ministerė, dabar vicepremjerė ir tarpvyriausybinių ryšių ministerė Crystia Freeland. Taigi, bendro sąlyčio punktų turime nemažai. Gynyba ir regioninis saugumas yra vieni iš svarbiausių. Kanados kariai kaip NATO misijos dalis dabar yra Latvijoje. Su Kanados gynybos ministeriu aptarėme kitas galimybes ateičiai. Šie susitikimai leido geriau pamatyti dar neišnaudotas bendradarbiavimo galimybes, kaip mūsų ryšius padaryti stipresniais ir nuolatiniais. Mes tikrai norime daugiau Kanados Lietuvoje. Susitikau su senato pirmininku Anthony Rota ir kalbėjomes apie parlamentinių ryšių gerinimą, kol kas jie daugiau atsitiktiniai. Toronte vyko įdomus susitikimas su parlamento sekretoriumi Rob Oliphant. Nors jo rinkiminėje apygardoje, atrodo, lietuvių esama nedaug, tikriausiai jį dažniau matysite savo bendruomenės renginiuose. Lietuvai reikalingi ir svarbūs visi šie ryšiai.

Ministerio L.Linkevičiaus apsilankymas Toronto lietuvių lituanistinėje mokykloje

TŽ: Šiuose susitikimuose buvo aptarta ir Lietuvai svarbi Rytų partnerystės sritis – parama Ukrainos reformoms?
L.Linkevičius: – Rytų partnerystės programa, ir ypač Ukrainos ateitis, mums labai svarbi. Jau anksčiau buvo surengtos konferencijos, skirtos šiai temai, Londone, Kopenhagoje, kaip minėjau, praėjusią vasarą rinkomės Toronte. Šią vasarą, liepos mėnesį, visus kviečiame į Vilnių. Tarsimės, kaip geriau padėti šiai kariaujančiai valstybei demokratinio valdymo ir ekonominių reformų srityje. Nesvarbu, kad vyksta karas, reikia galvoti apie ateitį, apie tai, kaip ši valstybė gyvens rytoj, paremti jos eurointegracijos siekius. Pasitelkiame finansines institucijas, bankus ir kitas tarptautines organizacijas, galinčias prisidėti prie ekonominių Ukrainos reformų. Kanados užsienio reikalų ministerį pakvietėme dalyvauti šioje konferencijoje.

TŽ: Įdomu išgirsti Jūsų įspūdžius iš susitikimų su tautiečiais?
L.Linkevičius: – Su Kanados lietuvių bendruomene susitinku jau ne pirmą kartą, lankiausi Anapilio sodyboje ir praėjusią vasarą. Įspūdžiai ir prisiminimai labai geri, malonūs. Šįkart lankiausi ir Toronto lietuvių Maironio mokykloje, buvo gera matyti lietuviškai kalbančius vaikus. Suprantu, kad, gyvenant kitos kultūros aplinkoje, nelengva išmokti tėvų kalbą, kai yra daugybė kitų pasirinkimų. Bet mus labiausiai jungia kalba ir kultūra. Nesvarbu, kur begyventume, tai stipriausias ryšys su Lietuva. Noriu padėkoti visiems, kurie dirba tokį svarbų lietuvybės ugdymo darbą, ir palinkėti visiems tautiečiams Kanadoje sėkmės.

Ačiū už pokalbį
Kalbėjosi Sigina Katkauskaitė