Lietuviška veikla užpildytas gyvenimas

ADVERTISEMENT

Toronto Lietuvių Namų valdyba nuoširdžiai užjaučia revizijos komisijos narę Rūtą Kulnys-Douglas ir šeimą dėl jos tėvelio VYTAUTO KULNIO mirties.

Vytautas Kulnys (1926-2023), su šeima apsigyvenęs Toronte, labai aktyviai dalyvavo lietuvių  bendruomenės gyvenime, Toronto Lietuvių Namų organizacijos veikloje. Jis buvo renkamas  LN valdybos pirmininku ir vicepirmininku. Vytautas Kulnys keletą dešimtmečių labai sėkmingai vadovavo Lietuvių Namų kultūros komisijai, kuri pasižymėjo įvairiapuse veikla: rinko ir siuntė knygas nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos bibliotekoms, kvietė į Kanadą Lietuvos atlikėjus, politikus, mokslininkus, rengė knygų pristatymus, istorinių datų minėjimus. Dalyvaudamas socialinių reikalų komisijos veikloje, labai daug konkrečių pastangų ir laiko paskyrė lietuviškų slaugos namų statybos reikalams. V.Kulnio iniciatyva įsteigta Kanados-Lietuvos vaikų šalpos organizacija „Globa“ finansiškai parėmė dešimtis šeimų, globojančių Lietuvos našlaičius, skyrė paramą Vilnijos krašto ir Baltarusijos lietuvių mokykloms.

Toronto Lietuvių Namų organizacijoje ir lietuvių bendruomenėje a.a.Vytautas Kulnys bus prisimenamas kaip aktyvus jos veikėjas, siekęs puoselėti išeivijoje lietuvišką kultūrą ir tradicijas, išeivijos ryšius su Lietuva.