Būkime verti laisvės minint Lietuvos nepriklausomybe

Kovo 11-ąją Toronto Lietuvių Namuose iškilmingai paminėtos Lietuvos nepriklausomybės datos – Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji.

Į šią šventę susirinko arti poros šimtų tautiečių. Minėjimo programos vedėja Auša Karkienė pakvietė svečius iš Lietuvos – Vilniaus valstybinį kvartetą ir susirinkusius iškilmes pradėti Kanados himnu. Laiminimo maldą pasakė Lietuvos kankinių parapijos kun. Nerijus Šmerauskas, pakvietęs maldose padėkoti Visagaliui už atgautą Lietuvos nepriklausomybę, neprarasti orumo ir tikėjimo savo Tėvynės ateitimi. 

KLB krašto valdybos pirmininkė Joana KuraitėLasienė savo šventinį pranešimą pradėjo, perskaitydama Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės atsiųstą sveikinimą Pasaulio lietuviams. Sveikinime rašoma, kad “…Prieš dvidešimt septynerius metus mūsų tauta ir sau, ir pasauliui vėl parodė, kokia stipria vidine jėga yra apdovanoti žmonės, siekiantys išsivadavimo ir nepriklausomybės. Mūsų  valstybei, vis dar labai jaunai, prieš akis – daugybė iššūkių ir dar daugiau galimybių. Augti, mokytis, kurti ir dirbti. Saugoti nepriklausomybę. Būkime verti Lietuvos laisvės, dalykimės šios dienos žinia su visais, kurie greta mūsų.”

Kalbėtoja priminė Lietuvos laisvės kovų istoriją, kurioje dalyvavo ir išeivijos lietuviai. Jie rengė protesto eitynes, rašė laiškus politikams, kartu su baltiečių federacija stengėsi, kad Kanada taptų Lie- tuvos rėmėja kovoje už taiką ir nepriklausomybę. Dar kitas svarbus išeivijos lietuvių nuopelnas – jie patys stengėsi išsaugoti savo lietuvišką tapatybę ir perduoti ją savo vaikams, jau gimusiems Kanadoje, ir netgi trečiajai kartai – vaikaičiams.

Labai svarbu, kad išeivijos lietuvius vienytų kalba ir kultūra. Mes esame ir būsime Lietuvos žmonės, nesvarbu, kad gyvename toliau nuo Tėvynės, pabrėžė pranešėja. Vienybės ir patriotizmo reikia ypač dabar, kai Rusijos grėsmė juodu debesiu yra pakibusi virš Baltijos ir kitų Rytų Europos valstybių. Lietuva nepalikta viena akistatoje su galima grėsme. Kitos NATO valstybes narės,  įsipareigojusios saugoti ir padėti gintis,savo žodį tęsi. Lietuvoje jungtiniam batalionui vadovauja Vokietija, Latvijoje – Kanada. Lietuvoje yra ir amerikiečių karių būriai. Lietuva ir pati stengiasi rūpintis savo saugumu. Pranešėja priminė išeivijos kandidato Lietuvos seime, buvusio Lietuvos ambasadoriaus Ž.Pavilionio žodžius, kad laisvė –nėra duotybė, ji reikalauja nuolatinių pastangų ją ginti ir stiprinti.

Po pranešimo iškilmių svečiai –Vilniaus valstybinis kvartetas ir pianistė Ilona Damašiūtė -Beres (Toronto) atliko dviejų dalių programą. Iškilmingąją minėjimo dalį užbaigė KLB Toronto apylinkės pirmininko A.Pacevičiaus padėka ir rengėjų skirtos gėlės programos atlikėjams. Akompanuojant kvartetui, nuskambėjo Lietuvos himnas. O salėje jau laukė vaišės, draugų ir pažįstamų susitikimai, pokalbiai su svečiais, kurie mielai fotografavosi su norinčiais. Kas norėjo, galėjo įsigyti Vilniaus kvarteto muzikinių įrašų garsaplokštėse – tikrai neeilinio koncerto prisiminimui. Patys energingiausi galėjo pratęsti šventę linksmavakaryje.

Šią Lietuvos Nepriklausomybės šventę surengė KLB Toronto apylinkės valdyba.

TŽ inf.