15os metų veiklos jubiliejaus sulaukus, Labdarai reikalinga Jūsų finansinė parama

ADVERTISEMENT

Birželio mėnesį sueina 15 metų nuo 2002-tųjų birželio kai Labdara atidarė savo duris ir priėmė pirmuosius slaugos namų gyventojus.

Toronto lietuvių bendruomenė didžiuojasi turėdama Labdarą — vienintėlius lietuvių slaugos namus Kanadoje ir vienus iš augščiausiai vertinamų slaugos namų Toronte. Tai unikalūs namai kuriuose gyventojai gyvena jiems pažįstamoje lietuviškoje aplinkoje: girdi lietuviškai kalbant, džiaugiasi lietuviskais papročiais, lanko lietuviškas kultūrines programas, skanaujasi lietuvišku maistu, lanko pamaldas savo kalboje. Su Jūsų pagalba, šie namai, pastatyti prieš jau 15 metų, pastoviai tarnauja lietuvių bendruomenės senoliams.

Mums ir toliau reikalinga Jūsų parama.

15-os metų Labdaros gyvavimo sukakties proga, Labdaros Fondo direktorių taryba nusprendė skelbti vajų per 2017 metus, – tikslas: gyventojų valgykloms įrengti naujas kėdes ir stalus.

Stalai ir kėdės, po 15 metų nuolatinio naudojimo bei pakartotino taisymo, nebėra stabilūs. Jų 8 metų gyvavimo terminą, po įvairių taisymų, esame pratęsę iki 15 metų. Juos būtina pakeisti. Paskutiniu metu naujai ateinantys gyventojai yra senesnio amžiaus ir jų sveikata labiau sukompromituota. Daugiau ir daugiau reikalingi pagalbos su maitinimu. Prieš 15 metų nebuvo galima gauti ergonomiškai pagamintų stalų ir kėdžių kurie atitiktų senolių su negaliomis reikalavimams. Dabar galima gauti stalus kurie pritaikyti ir žmogaus maitintojui taip, kad nekliudo kitiems prie stalo sėdintiems gyventojams.

Mūsų tikslas sukelti $75,000, kad galėtumėm gyventojų valgykloms visuose trijuose augštuose parūpinti ergonomiškai pagamintus stalus ir kėdes. (Vienas stalas kainuoja apie $580, o kėdė apie $480.)

Kviečiame paremti Ladbaros leituvių slaugos namų darbą prižiūrint Jūsų tėvus, gimines bei draugus. Paremkite mus finansinei šiandiena. (Nurodymus kaip aukoti gale šio puslapio.)

Tikėdamiesi susilaukti Jūsų paramos, iš anksto Jums nuoširdžiai dėkojame!

Gabija Petrauskienė,
Pirmininkė

Virginija Pečiulis,
Iždininkė

Labdaros Fondo Direktorių taryba

Nurodymai Kaip Aukoti

Per internetą: Aplankykite mūsų tinklapį: www.labdara.ca ir paspauskite raudoną DONATE NOW dėžutę. Atsidarys saugus HTTPS sistemos ryšys su CanadaHelps tinklapiu. Sekite nurodymus aukojant LABDARA FOUNDATION. Galite aukoti vieną kartą arba automatiškai kas mėnesį. Taip pat galite aukoti žmogaus atminimui arba atžymint kokią nors svarbią progą. Po keletos minučių per email CanadaHelps atsiųs Jums nuo pajamų mokęsčių atleidimo kvitą. Galite aukoti pakartotinai ir kiekvieną sykį per keletą minučių gausite kvitą. Aukodami per internetą sutaupysite Labdarai administracines išlaidas.

Čekiu: Čekius išrašyti: LABDARA Foundation (ant čekio “memo” skyrelyje įrašyti: for Nursing Home). Už čekius $20 ir virš, mokęsčių kvitus gausite paštu 2018 m. vasario mėnesį. Atsiųskite paštu arba palikite Labdaroj: LABDARA Fundraising, 5 Resurrection Road, Toronto, ON M9A 5G1.

Saskaitą: Jeigu Jums patogiau, įdėkite auką į Labdaros sąskaitas kredito kooperatyvuose: PARAMA sąskaita nr. 8711, PRISIKELIMO bankelyje nr. 1911050, TALKA nor. 142595.1

Labdara Nursing Home Needs Your Financial Support

In June of 2002, Labdara, the only Lithuanian Nursing Home in Canada opened its doors to receive its first residents. 15 years later, we proudly celebrate its service to the Lithuanian community, and are pleased that Labdara is considered as one of the best rated Nursing Homes in the City of Toronto.

Labdara is a setting that offers its residents familiarity of Lithuanian language, Culture, Customs, food and Worship. Built, with your assistance, by the Toronto Lithuanian Community Association, and operated by the Labdara Foundation, it continues to faithfully serve the needs of the aging Lithuanian community.

Your continued support is needed now.

On the occasion of its 15th Anniversary, the Labdara Board of Directors has launched this appeal throughout 2017 to fund the replacement of the residents’ dining room tables and chairs. Their intended life was 8 years, and, with repeated repairs, we have managed to maximize this to 15 years. As a result, they finally need replacement now. The trend in admissions is for older people with more complex health and mobility issues. Many require one-on-one assistance with feeding. Ergonomic tables and chairs, customized to meet the needs of a compromised elderly population, were not available 15 years ago. Researchers continue to develop new options that respond to specific needs of the elderly. Ergonomic tables are now designed to accommodate a person helping with feeding without disrupting the other residents at the table.

Our goal to raise $75,000 would enable us to replace the furniture in the resident dining rooms on all three floors of Labdara with ergonomic tables and chairs. (One table at $580; one chair at $480.)

Please show your support and participate in the excellent work Labdara Nursing Home does in caring for your parents, relatives and friends by making your financial donation today. 

In anticipation of your generosity, We offer our very sincere thanks!

How to Donate

Donating Online: Please go to our website: www.labdara.ca and click on the red DONATE NOW box. It will connect you to the https secure mode of the CanadaHelps website. Follow the instructions to make your donation to Labdara Foundation. You can choose to donate once or you may want to set up monthly donations. You can also indicate that your donation is in memory or in honour of a named person. By donating online, you are helping Ladbara save on costs for processing and mailing of receipts. CanadaHelps will email your receipt to you within minutes of your making the donation. Donate as often as you’d like.

Donating by cheque: Please make your cheque payable to: LABDARA Foundation, in the memo section of the cheque please note: for Nursing Home. Send by mail or drop off at Labdara’s front desk at: LABDARA Fundraising, 5 Resurrection Road, Toronto, ON M9A5G1.

Direct deposit: If it is more convenient, please directly deposit your donation at: PARAMA into account no.8711, RESURRECTION CREDIT UNION into account no. 1911050, TALKA into account no. 142595.1