Išsaugojusi meilę Žemaitijai

Advertisement

A.a. Ada Christina Lemežytė (1922.V.30 – 2020. IV.12)

atsisveikino su mumis balandžio 12-ąją, Velykų sekmadienį, taip, kaip ji pati būtų norėjusi išeiti – neeilinę dieną.

Ados gyvenimas, jo dešimtmečiai buvo pilni nelengvų išbandymų, bet visus juos su žemaitiška energija ir atkaklumu išgyveno be skundų ir nepasitenkinimo, visada su šypsena. Gimė Telšiuose, dar prieš II Pasaulinį karą palaidojo tėvelį Antaną, liko su mama Stanislav ir seserimis. Prasidėjus II Pasauliniam karui, mama ir vyresnioji sesuo Eugenija, artėjant antrai sovietų okupacijai, saugodamos nuo galimų pavojų jaunesniąsias seseris Adą, Stasę ir Valę, įtikino jas pasitraukti iš Lietuvos. Per karo nusiaubtą Europą seserys traukėsi į Vakarus, vėliau pasiekė Šiaurės Ameriką. Su Lietuvoje likusiais artimaisiais pasimatė tik daugiau kaip po keturiasdešimties metų. Ada apsigyveno Toronte, Kanadoje, surado darba Meat Packers (dabar Maple Leaf) įmonėje, tyrimų laboratorijoje. Čia ir dirbo iki pat pensijos.

Laisvalaikiu Ada buvo aktyvi Toronto Prisikėlimo parapijos narė, mielai dalyvaudavo visuose renginiuose, kur tik reikėdavo pagalbos, mėgo bendrauti su žmonėmis, didžiuodavosi savo žemaitiška kilme ir tarme, kurios neprarado per ilgus gyvenimo metus Kanadoje.  Visada besišypsanti, mėgstanti pajuokauti, šneki moteris kiekvienam surasdavo gerą žodį, buvo mėgstama visų kaimynų; Kenedy gatvėje, kur gyveno, šios gatvės vaikams buvo tarsi močiutė.

Galima tik stebėtis, kad ir artėdama prie šimtmečio, Ada gyveno viena, tvarkėsi savarankiškai, be pašalinės pagalbos.

A.a Ados liūdi jos jaunesnioji sesuo Valė Buttinger (Fred), Waterloo, sūnėnai Gord ir Pam Buttinger, Waterloo, bei jų vaikai Maddie ir Brett McLean, Natalie, Jessica, Scott, Daniele, Emily, Rachel Buttinger, Paul ir Lorraine Buttinger (Kitchener) ir jų vaikai Vanessa ir Denis Buttinger.

Ados pasiges seserėčios JAV: Bethy Handshey, Linda Halliman, Judy Emond. Liko liūdintys giminės Lietuvoje Ramūnas, Linas, Paulius, Kristina Lemežiai ir jų šeimos.

Šeima labai dėkinga artimam Ados draugui Viktorui už jo draugystę ir paramą. Taip pat  už rūpestingą gydymą ir globą dėkingi Toronto St. Joseph ligoninės gydytojams ir slaugytojoms. Dėl karantino suvaržymų su a.a.Ada atsisveikino tik nedidelis būrelis pačių artimiausių žmonių. A.a. Ados Lemežytės atminimo Mišios bus surengtos vėliau.