Geri namai, kuriuose vyksta šventės

ADVERTISEMENT

Vasario 11-osios vakarą Toronto Lietuvių namų didžioji salė, pavadinta Karaliaus Mindaugo mene, atrodė ypatingai puošni. Į neeilinę šventę – Lietuvių Namų 70-metį – rinkosi bendruomenės žmonės ir svečiai. 1952 susibūrę Toronto lietuviai užsibrėžė pirmą svarbų darbą – įsigyti nuosavas patalpas lietuviškai veiklai, bendruomenės poreikiams. Šiandien jau trečia karta – Lietuvių Namų steigėjų, aukotojų, rėmėjų, kurių daugelio jau nebėra su mumis, vaikai ir vaikaičiai gali didžiuotis ir džiaugtis jų darbais ir palikimu, skirtu visai bendruomenei. Per visus septynis dešimtmečius nelengvai surinkti kuklūs pirmieji įnašai nuosavybei – pirmajam Lietuvių Namų pastatui įsigyti – tapo paskatinimu ne tik toliau gerintį Lietuvių namų materialinę padėtį, bet ir suteikė postūmį kitiems labai svarbiems bendruomenės socialiniams projektams. Apie tai ir buvo papasakota naujausioje Kanados lietuvių muziejaus-archyvo parodoje, kuri pristatyta čia pat, šventinėje salėje.

Apie tai buvo kalbama pobūvio svečių ir rengėjų pasisakymuose, šventės įžangoje nuskambėjus Kanados ir Lietuvos himnams. Šventinio vakaro programos vedantysis Stasys Kuliavas šmaikščiai priminė, kokia kanadietiškojo gyvenimo tikrovė buvo tada, prieš 70 metų, sukeldamas salėje juoko bangą.

Stasys Kuliavas
Darius Skusevičius
Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius, įžanginiame sveikinime Lietuvių Namams, perskaitė URM ministro sveikinimus sukakties proga. Taip pat ambasadorius torontiškei Mirgai Šaltmiras įteikė ilgai keliavusį į Torontą apdovanojimą „Sausio 13-osios atminimo“ medalį, Lietuvos valstybės padėką už asmeninį indėlį ir paramą lemtingais Lietuvos valstybei 1990/1991 metais.
Mirgai Šaltmiras įteikiamas medalis

Sveikindamas susirinkusius ir Lietuvių Namų organizaciją Yvan Baker, Kanados parlamento narys nuo Etobicoke apylinkės rinkėjų, ukrainiečių kilmės politikas, dėkojo Lietuvai ir Kanados lietuvių bendruomenei už nuoširdų Ukrainos palaikymą, kviesdamas ir toliau remti Ukrainos ryžtą siekti pergalės prieš Rusijos agresiją.

Yvan Baker
Dalia Asanavičiūtė

Dalia Asanavičiūtė, Lietuvos seimo narė, Seimo bei pasaulio lietuvių bendros komisijos pirmininkė, taip pat Lietuvos parlamentarų grupės ryšiams su Kanada narė, pasveikino Lietuvių Namų organizaciją, perdavė lietuviškus suvenyrus. Viešnia taip pat kreipėsi į lietuvių bendruomenės narius, ypač turinčius Lietuvos pilietybę, kviesdama dalyvauti būsimame referendume dėl dvigubos pilietybės. Taip pat ji padėkojo bendruomenei už atgaivinamą šaulių veiklą išeivijoje, pakvietė dalyvauti pilietinio pasipriešinimo programoje. Lietuvos geopolitinė padėtis yra visada rizikinga dėl didžiosios labai agresyvios kaimynės. Išeivijos parama Lietuvai visada labai svarbi.

Gen. Modestas Petrauskas
Kazimieras Deksnys

Brigados gen. Modestas Petrauskas, gynybos atašė Kanadai ir JAV, taip pat paragino bendruomenę atidžiai sekti politinį gyvenimą būti atspariems dezinformacijai, daryti teisingus pasirinkimus, visada būti tiesos ir gėrio pusėje, taip kaip Kanados lietuvių bendruomenė buvo ir yra ligi šiol.

Darius Sonda
Zita Bersėnaitė-Cers

Sveikinimo kalbose garbės gen. konsulas P.Kuras, KLB Krašto valdybos pirmininkas K.Deksnys, Toronto KLB valdybos pirmininkas D.Sonda pabrėžė, kad Lietuvių Namai visada buvo bendruomenės viešojo gyvenimo centre. Būtent čia vyko svarbūs kultūros, sporto, meno ir politiniai renginiai. Lietuvių namuose glaudėsi dešimtys lietuviškų visuomeninių organizacijų, švenčių ar sekmadieninių pietų metu  mezgėsi asmeninės pažintys ir susitikimai, nauji planai bendruomenės gyvenime.  Jie palinkėjo, kad Lietuvių Namuose išliktų tokia pati atvirumo dvasia.

Garbės gen. konsulas P.Kuras

Labdaros fondo valdybos pirmininkė Zita Bersėnaitė-Cers prisiminė šeimynynį ryšį su Lietuvių namais. Tėveliui visada labai rūpėjo ir buvo artimi Lietuvių Namai, jų rūpesčiai. Tautiškai nusiteikę visuomenininkai, galvodami apie ateitį, įsteigė lietuvių jaunimo švietimo ir socialiniams poreikiams spręsti labdaros fondus. Reikia jiems padėkoti už tai, kad turime lietuvių slaugos namus, vienus iš geriausių Ontario provincijoje. Labdaros fondas, bendradarbiaujant su Lietuvių Namų organizacija, tvarko stipendijų fondą – tai mūsų bendros investicijos bendruomenės ateičiai. Lietuvių namai dar bus reikalingi lietuviškam jaunimui.

Danguolė Juozapavičiūtė-Breen
Gintaras Sližauskas

Danguolė Juozapavičiūtė-Breen, KLMA vedėja, pabrėžė, kad ir Lietuvių muziejaus-archyvo pradžia čia, Lietuvių namuose. Pačiais bendruomenės veiklos klestėjimo laikais buvo suprasta, kaip svarbu išsaugoti lietuvišką paveldą, kaip mūsų tapatybės dalį. Lietuvių bendruomenės istorija svarbi ir reikalinga ne tik mums, bet ir Lietuvai. Šiandieninė paroda apie Lietuvių namų veiklą per 70 metų – svarbus bendruomenės paveldo vaizdinis dokumentas.  

Lietuvių namų valdybos pirmininkas Gintaras Sližauskas padėkojo svečiams, kalbėtojams ir visiems susirinkusiems į šią šventę. Lietuvių namus sukūrė bendruomenės žmonės, tad Lietuvių namai ir tarnauja bendruomenei. Per 70 metų pasikeitė daug valdybų, pirmininkų komitetuose dirbusių visuomenininkų. Jie visi paliko savo darbo pėdsakus, verti padėkos. Dabartinei valdybai svarbiausias uždavinys – išlaikyti ir atnaujinti Lietuvių Namus ir visą organizaciją taip, kad ji ir toliau būtų naudinga bendruomenei.

Pasibaigus pasisakymams,  į salę buvo atvežtas degančiomis žvakutėmis papuoštas jubiliejinis pyragas, nuskambėjo lietuviškai ir angliškai sugiedotas „Ilgiausių metų„.

Po klebono J.Šileikos palaiminimo maldos, šeimininkė Ina Gutauskienė ir jos padėjėjos patiekė šventinę vakarienę.

Kai po vakarienės scenoje pasirodė atlikėjai – vienas iš geriausių duetų Lietuvoje – Irūna Puzaraitė ir Marius Jampolskis, ramiai sėdėti buvo sunku. Smagios melodijos ir ritmai daugelį  išviliojo į šokiams skirtą erdvę. Kam buvo įdomu, galėjo atidžiau susipažinti su Lietuvių Namų  istorija parodoje „Toronto Lietuvių namai: 70 metų lietuviškoje veikloje“. Dar ir kitiems po ilgesnio nesimatymo buvo gera tiesiog pasišnekučiuoti su seniai matytais draugais.

Svečių iš Lietuvos ir Vašingtono programa neapsiribojo šiuo šventiniu vakaru. Dar prieš prasidedant pokyliui, amb.D.Skusevičius, D.Asanavičiūtė, M.Petrauskas susitiko su Toronto Kanados lietuvių bendruomenės atstovais. Vasario 10, šeštadienio rytą, svečiai aplankė Toronto Maironio lituanistinę mokyklą. Sekmadienį, vasario 12-ąją, lankėsi Anapilio sodyboje, Kanados lietuvių muziejuje – archyve bei Lietuvos kankinių parapijoje, taip pat Toronto Prisikėlimo parapijoje, pabendravo su tautiečiais.

DAINOS  PUTERIS nuotraukose: Toronto Lietuvių Namų 70-mečio ir bendruomenės šventės akimirkos; svečių pažintis su lietuvių bendruomene.