Aptarti metų darbai

Metinio susirinkimo metu V.Kulnio atminimui skirtass premijas į dviems KLJS nariams Joriui Meiklejohn ir Lukui Janowitz įteikė R.Kulnytė- Douglas
ADVERTISEMENT

Balandžio 22 dieną įvyko Toronto Lietuvių Namų metinis susirinkimas. Jame buvo aptarti praėjusių  metų kultūrinės, finansinės veiklos rezultatai, numatyti artimiausi planai.

Iš praėjusių metų kutūrinių renginių turbūt pats svarbiausias – Lietuvių namų 70- mečio minėjimas. Buvo pagerbti ir paminėti Lietuvių namų organizacijos steigėjai, rėmėjai, valdybų pirmininkai. Apie daugiašakę Lietuvių namų ir jos globotų organizacijų veiklą  pasakojo KLMA  kilnojamoji paroda. Šventiniame pokylyje, be gausių bendruomenės svečių, dalyvavo  Lietuvos amb D.Skusevičius, Lietuvos karinis atašė Kanadai ir JAV gen.Modestas Petrauskas, LR seimo narė Dalia Asanavičiūtė ir Kanados lietuvių bendruomenės vadovai. Koncertavo Lietuvos atlikėjai Irūna Puzaraitė ir Marius Jampolskis. Kitas įsimintinas renginys – instrumentinio dueto is Lietuvos koncertas: jį surengė  Aistė Bružaitė (kanklės ) ir Egidijus Ališauskas (birbynė). Prie programos prisijungė ir kanadietis Atis Bankas (smuikas) . Daug malonių prisiminimų paliko ir  Viktoro  Paukštelio -pianisto, tapytojo – kūrybos vakaras.

Metiniame susirinkime buvo prisiminti ir pagerbti buvę Lietuvių Namų valdybų ir organizacijų vadovai. Vienas iš jų praėjusiais metais iškeliavęs į amžinybę Vytautas Kulnys (1926- 2023). Vytautas Kulnys labai aktyviai dalyvavo lietuvių  bendruomenės gyvenime, Toronto Lietuvių Namų organizacijos veikloje. Jis buvo renkamas  LN valdybos pirmininku ir vicepirmininku. Vytautas Kulnys keletą dešimtmečių labai sėkmingai vadovavo Lietuvių Namų kultūros komisijai, kuri pasižymėjo įvairiapuse veikla: rinko ir siuntė knygas nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos bibliotekoms, kvietė į Kanadą Lietuvos atlikėjus, politikus, mokslininkus, rengė knygų pristatymus, istorinių datų minėjimus. Dalyvaudamas socialinių reikalų komisijos veikloje, labai daug konkrečių pastangų ir laiko paskyrė lietuviškų slaugos namų statybos reikalams. V.Kulnio iniciatyva įsteigta Kanados-Lietuvos vaikų šalpos organizacija “Globa“ finansiškai parėmė dešimtis šeimų, globojančių Lietuvos našlaičius, taip pat skyrė paramą Vilnijos krašto ir Baltarusijos lietuvių mokykloms. Apie savo gyvenimą ir lietuvišką veiklą Vytautas Kulnys yra išleidęs atsiminimų knygą “Lietuviais esame mes gimę”. Vytautas Kulnys ypač rūpinosi ir globojo lietuvišką jaunimą Toronte, visaip rėmė lietuvių jaunimo sąjungos veiklą, kurioje dalyvavo ir dvi jo anūkės, tuo jis Namų  labai džiaugėsi. Pagerbdama lietuvybės puoselėtojo atminimą ,Lietuvių Namų valdyba nutarė Vytauto Kulnio vienkartines  vardines premijas skirti dviem lietuviškoje veikloje dalyvaujantiems studentams Joriui Meiklejohn ir Lukui Janowitzh, Kanados lietuvių jaunimo sąjungos nariams. V.Kulnio atminimui skirtą premiją įteikė V.Kulnio dukra Rūta Kulnytė -Douglas, Toronto  Lietuvių namų revizijos komisijos narė.

LN archyvo nuotraukose akimirkos iš 2023 metų renginių:

Lietuvių Namų 70-mečio pokylis

V.Paukštelio koncertas
Duetas iš Lietuvos A.Bružaite ir E.Ališauskas

Joris Meiklejohn ir Lukas Janowitz – Kanados Lietuvių jaunimo sąjungos nariai