1991-ųjų sausis – lemiamos dienos

Democracy – One Defining Moment (Demokratijos kelyje – lemiama akimirka). Taip pavadintą virtualią parodą Kanados lietuvių muziejus-archyvas sausio 8 d. pristatė savo tinklalapyje www.lithuanianheritage.ca gallery.

Paroda, skirta sausio 13-sios 30-mečiui, mus perkelia į istorines 1991 sausio dienas Vilniuje ir čia, Kanadoje, lietuvių bendruomenės gyvenime.

Žuvusieji sausio 13-ąją

Parodos įžangoje primenama Lietuvos nepriklausomybės atgavimo istorija. Nuo lemtingų 1940 – ųjų – nepriklausomybės praradimo metų neišblėso viltis, kad Lietuva bus vėl laisva. Tą siekį padrąsino Niunbergo teismo metu nuskambėjęs priminimas apie slaptųjų Molotov- Ribbentrop protokolų buvimą. Tai šis susitarimas, pasirašytas Maskvoje 1939 metų rugpjūčio 23, nulėmė netolimus įvykius Europoje ir Lietuvos nepriklausomybės praradimą. Apie šį slaptąjį susitarimą vėl buvo prabilta jau Gorbačiovo perestroikos metu, siekiant gėdingą paktą ir pagal jį įvykdytą sovietinę okupaciją pripažinti neteisėta ir atitaisyti istorinę neteisybę, trukusią 50 metų. Lietuva atkakliai siekė taikaus nepriklausomos valstybės atkūrimo, ir tai pavyko padaryti, nežiūrint visų Maskvos trukdymų, reikalavimų ir bauginimų. Matydama, kad Lietuva nežada atšaukti savo priimto sprendimo 1990 kovo 11 d. atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę, Maskva dar kartą ėmėsi agresyvaus bauginimo. 1991 metų sausio mėnesį, kai pasaulio dėmesys buvo nukreiptas į prasidėjusį karą Persų įlankoje, Lietuvoje esančios sovietinių karių įgulos ir jų šalininkai pradėjo agresyvius bauginimo veiksmus, tankais apsupę ir užėmę Lietuvos ryšių centrus – televizijos komiteto pastatą ir televizijos bokštą. Beginkliai Lietuvos žmonės išėjo ginti svarbių Lietuvos institucijų. Tai nesustabdė agresorių veiksmų: prie televizijos bokšto žuvo 14, sužeista apie 500 žmonių. Aplink Lietuvos parlamento rūmus susirinkusi didelė minia statė barikadas ir degė laužus, skambėjo dainos, giesmės ir maldos. Lietuvos laisvės simbolis -parlamento rūmai ir Lietuvos nepriklausomybė-buvo apginti. Šitomis lemiamos kovos už nepriklausomybę akimirkomis Lietuvai buvo nepaprastai svarbi viso pasaulio ir ypač pasaulio lietuvių parama.

Apie Kanados lietuvių bendruomenės pastangas paremti Lietuvos nepriklausomybės siekį ir pasakoja ši naujausia Kanados lietuvių -muziejaus archyvo virtuali paroda. Joje valandų ir minučių tikslumu atkurtos sausio 11 – 13 d. d. įvykių ir pasipriešinimo agresijai eiga. Įspūdingi trys vaizdo įrašai mums perduoda to meto dramatišką įtampą.  

Tų įvykių atspindžiai Kanados lietuvių bendruomenėje, jų veiksmai, palaikant Lietuvos žmonių siekius, parodoje nuosekliai atspindimi dokumentų kopijomis, nuotraukomis, prisiminimais. Tai buvo itin glaudaus susitelkimo Kanados lietuvių bendruomenėje dienos. Jai buvo ruoštasi 50 metų įvairiais politinio lobizmo būdais, taikių piketų ir protesto sueigų metu, neleidžiant pasaulio politinei visuomenei užmiršti neteisėto Lietuvos okupacijos fakto. Parodoje matome visų lietuvių telkinių Kanadoje – nuo Vankuverio iki Sault Ste. Marie, bendrus veiksmus, dalinantis informacija, panaudojant ryšius su politikais ir vyriausybės atstovais, telkiant finansinę, medicininę ir kitokią paramą Lietuvai. Visos lietuvių organizacijos, jaunimas, savanoriai, atskiri tautiečiai telkėsi apie įsteigtą Krizės centrą Toronte, Lietuvių Namuose, kuris savo ruožtu palaikė glaudžius ryšius su PLB valdyba ir informaciniu centru Niujorke. Lietuvai tuo metu buvo svarbiausias viešumas, žinia pasauliui apie vykdomą agresiją. Išeivijos lietuviai pasistengė, kad pasaulis išgirstų apie įvykius Lietuvoje.  

Šioje parodoje apie tai pasakojama pareiškimų, komunikatų, atskirų bendruomenės telkinių pranešimų, spaudos rašinių, pokalbių Kanados televizijoje kopijomis, savanorių prisiminimais.

Paroda „Democracy – One Defining Moment“ – iškalbingas ir išsamus Kanados lietuvių bendruomenės politinės veiklos dokumentas, pasiliksiantis ne tik bendruomenės, archyvuose, bet ir kaip Kanados politinio gyvenimo mozaikos dalis.

Parodos kuratorė – Danguolė Juozapavičiūtė-Breen,
rėmėja Lietuvos ambasada Kanadoje

Parodos techninė redaktorė – KLMA savanorė talkininkė Peg Perry

Redaguojant parodos tekstą talkino Gabija Petrauskienė,
archyvinius vaizdo įrašus parengė Aleksandras Valavičius

 

Stopkadrai iš KLMA virtualios parodos „Democracy –  One Defining Moment“:

 

Krizės centras Toronte, Lietuvių namuose, 1991 sausis

 

Kanados tuometiniai politikai

Dokumentų kopijos ir  Kanados spaudos pavyzdžiai
Tuometinis KLB valdybos pirm. adv.A.Pacevičius kalba Kanados TV laidoje