Vasagoje paminėtas KLB 70-metis

ADVERTISEMENT

Birželio 3-iąją, šeštadienį, Vasagoje įvyko didelė Kanados Lietuvių bendruomenės 70-mečio šventė, į kurią susirinko gausus būrys Vasagoje gyvenančių tautiečių ir svečių.

Iškilmingų Mišių giesmės per didžiausias Gerojo Ganytojo misijos atidarytas duris kilo virš aukščiausių pušų viršūnių, sukosi aplink misijos kiemo beržus ir lėkė iki netolimo Georgian Bay ežero krantų. Toronto “Svajos“ moterų vienetas taip gražiai giedojo per visas apeigas ir tikrai sukėlė visiems gerą nuotaiką ir viltį! Jo ekscelencija arkivyskupas Lionginas Virbalas, dabar ir išeivijos lietuvių sielovados vadovas, pakeitęs a.a. prel.E.Putrimą, kartu su Gerojo Ganytojo misijos klebonu Nerijum Šmerausku aukojo iškilmingas Mišias, kurių metu Liepai Špakauskaitei buvo suteiktas Sutvirtinimo sakramentas.

 

Antroji šventės dalis prasidėjo koncertu. Puikią programą mūsų šventei parengė Dalios Skrinskaitės-Viskontienės moterų ansamblis “Svaja”, pasirodė savo puikiai atliktų koncertu! Šių jaunų moterų draugiškumas, entuziazmas ir meilė lietuviškai dainai pradžiugino visus! Prie muzikinės dalies profesionaliai prisidėjo Dainos Babeckaitės pianinu atlikti kūriniai bei Rūtos Melkienės (smuikas) ir Ilonos Damašiūtės-Beres (fortepijonas) duetas.

Minėjimo dalyvius sveikino jo ekscelencija Darius Skusevičius, Lietuvos respublikos ambasadorius Kanadoje. Kazimieras Deksnys, KLB valdybos pirmininkas, pasveikino Vasagos apylinkės lietuvių bendruomenę. Kastytis Batūra labai išsamiai apibūdino Vasagos apylinkės lietuvių bendruomenės istoriją nuo pat pradžios prieš 68-erius metus ligi šiolei. Garbės svečių tarpe buvo garbės gen. konsulas Paulius Kuras ir Rimas Paulionis, Anapilio korporacijos pirmininkas. Jubiliejinei šventei vadovavo Laima Beržinytė-Šeškuvienė.  

Popietė baigėsi Loretos Krikščiūnaitės ir jos padėjėjų paruošta vakarienę programos atlikėjams, rėmėjams ir garbės svečiams.

Didelis ačiū visiems už įdėtą darbą ir pasiaukojimą, ruošiant šios mažytės lietuvių bendruomenės apylinkės ypatingą renginį.

Ypatingas AČIŪ už jūsų visų gausų dalyvavimą!

Laima Šeškuvienė,
Vasagos lietuvių bendruomenės pirmininkė

Šventės akimirkos, nuotraukos K.Poškaus: