SVARBUS PRANEŠIMAS (tik Žiburių draugijos nariams)

ADVERTISEMENT

KANADOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KULTŪROS DRAUGIJOS „ŽIBURIAI“ INC. 

SVARBUS PRANEŠIMAS

Kviečiamas specialus (2 dalių) draugijos narių susirinkimas 2023 m. gruodžio 2, šeštadienį, 11 v. r. Toronto Prisikėlimo parapijos kavinėje (1 Resurrection Rd., Etobicoke, Ontario): 

I dalyje – metinis draugijos susirinkimas, kuriame bus aptarta draugijos finansinė padėtis bei revizijos komisijos ataskaita, išklausyti valdybos pirmininko, redaktorių pranešimai. Po šio susirinkimo tuoj pat vyks specialusis susirinkimas. 

II dalyje – specialus susirinkimas, kuriame pagal korporacijos Įstatų punktą nr. 62 bus išklausyta ir balsuojama dėl sprendimo nutraukti korporacijos veiklą nuo 2024 m. birželio 30 d. (Šio korporacijos Įstatų punkto tekstą galite skaityti priede A). Pagal įstatymą sprendimas nutraukti korporacijos veiklą gali būti priimtas 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių daugumos pritarimu. Taip pat šio susirinkimo dalyviai, kaip nurodo korporacijos Įstatų punktas nr.64, gali balsuoti dėl korporacijos turto paskirstymo. 

Kviečiame dalyvauti ir balsuoti šiame susirinkime. 

Prašome iki š. m. lapkričio 22 d. pranešti apie savo dalyvavimą susirinkime Tomui Trussow el. adresu [email protected] ar Giedrai Paulionienei tel. 416-249-1305. 

KLKD „Žiburiai“ Inc. valdyba