Slaugos namų „Labdara” auksinis pokylis ir lėšų rinkimo vajus įvyko birželio 4d

ADVERTISEMENT

Prieš 14 metų Toronte pagal Ontario provincijos Sveikatos ministerijos reikalavimus įkurtiems slaugos namams “Labdara” vis dar tebereikalingi pagerinimai ir patobulinimai, idant juose globojami senatvės negalavimų paliesti lietuvių kilmės gyventojai galėtų praleisti savo gyvenimo saulėlydžio kasdienybę su atitinkamai pritaikytais patogumais bei jiems reikalinga priežiūra. Tokio pobūdžio pagerinimai tegali būti atlikti, jeigu slaugos namų užnugaryje yra grupė tuo besirūpinančių ir pasišventusių savanorių, apsiimančių lėšų, kai jų prireikia, sutelkimo darbus. Š.m. birželio 4 d., po dvejų metų planavimo bei triūso, energingi bei sumanūs ruošos komiteto nariai puošnioje aplinkoje suruošė šaunų pokylį, turėdami tikslą surinkti lėšų vidaus ir išorės vaizdo apsaugos sistemai šiam “Labdaros” trijų aukštų pastatui su 90 lovų – idant kuo atidžiau būtų galima sekti gyventojų bei lankytojų judėjimą ir elgesį, taip šios naujos įrangos pagalba optimaliai patenkinant gyventojų specifinius poreikius.

Šis Auksinis pokylis, kuriam buvo parinkta tema “Roaring Twenties”, įvyko šiaurės vakarų Toronte žinomo Weston Golf & Country Club patalpose, kuriose svečiams-dalyviams buvo proga įvykio pradžioje pabendrauti, vaišinantis užkandžiais bei gėrimais viduje ar lauke, gražioje golfo sporto aikštynų ir kur-ne-kur medžių apsuptoje gamtoje. Tik atvykę išradingai šiai progai pasipuošę dalyviai su pakilia nuotaika išsirikiavo prie viliojančio baro, kur su paruoštais kokteiliais juos paeiliui vaišino tam pasiruošę tarnautojai. Šio pokylio dalyviai Gedas ir Dana Sakai sumažino rengėjų išlaidas sumokėdami už šiuos gėrimus. Tuo pat metu svečiai buvo raginami apžiūrėti parodą šalutiniame kambaryje: 28 dosnūs aukotojai šio vakaro tylioms varžytinėms (aukcionui) padovanojo 51 vertingą dovaną: įvairių meno dirbinių (daugiausia – originalių dailininkų paveikslų) bei kitų įdomybių. Vakarui baigiantis, viskas buvo parduota, o surinktos lėšos ženkliai prisidėjo prie šio vakaro pelno.

Šio renginio vadovei, ruošos komiteto pirmininkei Judy Kavaliauskas sukvietus svečius užimti vietas prie iškilmingai bei žaismingai išpuoštų stalų (M.A. Valadka Medicine Professional Corp. dosnumo dėka), ji pradėjo oficialią vakaro dalį, pasveikindama visus susirinkusiuosius, supažindindama dalyvius su ruošos komiteto nariais: Angelė Abromaitis, Dainora Juozapavičius, Algis ir Liucija Kaminskas, Genovaitė Kobelskis, Raminta Nakrošius, Giedra Paulionis, Silvija Saplys, Zita Semeniuk, Stephanie Statkus, Ramunė Stravinskas, Dalia Vaškevičius. Pirmininkė taip pat priminė, kad tai trečias tokio pobūdžio pokylis. Pirmieji du įvyko 2012 m. (pirm. Giedra Paulionis) ir 2014 m. (ko-pirm. Angelė Abromaitis ir Mary Anne Kušlikis). Visa oficiali programa buvo anglų kalba, atsižvelgiant į ne vien lietuvių svečių dalyvavimą šiame pobūvyje.

J. Kavaliauskas tęsti šio vakaro programą paprašė Viktoriją Benotaitę ir Stasį Kuliavą, perskaičiusį gautą Toronto mero J. Tory laišką, skirtą šio vakaro rengėjams bei dalyviams, linkėdamas maloniai bendraujant pasiekti norimo rezultato.

Jų pristatymai buvo kartais perpinti “Roaring Twenties” temai pritaikytu humoru. Jie pristatė garbės svečius, tame tarpe ir įvairių parapijų dvasiškius. Tada kalbėjo “Labdara” Foundation vice-pirmininkas Raymond Smolskis, kuris pasidalino savo trumpa “Labdaros” gyvavimo džiaugsmų ir iššūkių santrauka bei padėkojo už įvairią ankstesnę bei būsimą paramą ateities planams. Jis į savo kalbą įterpė ir keletą lietuviškų žodžių.

Lietuvos gen. konsulas Toronte Paulius Kuras pristatė Jo Ekcelenciją Lietuvos ambasadorių Kanadai dr. Vytautą Žalį, kuris šia proga – po 4-ių metų darbo Kanadoje – tarė žodį susirinkusiesiems prieš užbaigdamas savo kadenciją ir grįždamas į Lietuvą š. m. liepos mėn. Jis pasidžiaugė ryšių sustiprinimu tarp Kanados ir Lietuvos ir už jų indėlį padėkojo Kanados lietuvių bendruomenės atstovams Pauliui Kurui ir Joanai Kuraitei. Šiame pobūvyje taip pat dalyvavo Jonas Skardinskas, įgaliotas ministeris Lietuvos ambasadai Kanadoje, kuris taip pat baigia kadenciją Kanadoje.

Maldą pasakė prel. Edmundas Putrimas. Tuoj po to prasidėjo vakarienė, kurią paruošė šio klubo kulinarijos darbuotojai. Vakarienės metu dalyvius linksmino švelni pianino muzika, kurią atliko šokių orkestro vadovas Alan Žemaitis. Už vyną per vakarienę sumokėjo Judy Kavaliauskas, Rasa Berentas ir Genovaitė Kobelskis. Šį spalvingą vakarą, netrūkstant progų fotografuoti, nuo pat pokylio pradžios tarp dalyvių su fotoaparatu mikliai sukosi mums gerai žinoma Toronto fotografė Daina Puteris (Photovisions Custom Digital Lab).

Invalid Displayed Gallery

Vakarienei pasibaigus ir dalyviams tebesėdint, pirmininkė J. Kavaliauskas išreiškė visokeriopą padėką tiems, kurie bet kokiu būdu prisidėjo prie pastangų sutelkti lėšas numatytam projektui. Ji atkreipė išskirtiną dėmesį į vienetus bei asmenis, kurie parėmė šį projektą didesnėmis aukomis. Vienas iš jų – šio vakaro dalyvis, advokatas Al Pace (Pacevičius), paskyrė lėšų per Al Pace Law Firm; taip pat Toronto lietuvių kredito kooperatyvas “Parama”, Prisikėlimo kredito kooperatyvas ir Kanados lietuvių fondas. Pokyliui pasibaigus, pirmininkė man prisipažino, kad per neapsižiūrėjimą ji savo pranešime padėkojo kitai organizacijai vietoj KL fondo. Ji tikisi, kad šis prisipažinimas atitaisys šią jos apgailėtiną klaidą. Visi kiti aukotojai buvo atidžiai įrašyti sąrašuose, patalpintuose dailiai išspausdintose šio vakaro programose (Time Press Litho Ltd, Audra Širvinskas), išdėliotose dalyvių dėmesiui ant apvalių puotos stalų. Jų visų aukos taip pat buvo paskelbtos ankstyvesniuose šio savaitraščio numeriuose. Baigdama Judy padėkojo visiems už jų dalyvavimą šiame pokylyje, taip paremiant šio vakaro svarbųjį tikslą.

Po to sugrįžome prie mažiau formalios linksmosios antros dalies, kuriai toliau vadovavo Viktoria Benotaitė ir Stasys Kuliavas. Ši dalis pradėta dviejų turbūt jauniausių šio vakaro dalyvių – Kassandros ir Vyto Kaminskų, ypatingai judriai ir akrobatiškai atlikusių “The Swing” šokį, kurio originalumas ir greitis sužavėjo dalyvius- žiūrovus. Tuoj po šio pasirodymo, apie 9 val. vakaro, išgirdus smagią ir šokti viliojančią Alan Žemaitis vadovaujamo “Park Eddy Band” muziką, dalyviai užpildė šokiams skirtą šios jaukios salės centrą ir šoko energingai ir entuziastingai, laikas nuo laiko sustodami pasilsėti. Tuo pačiu žmonės naudojosi proga toliau pabendrauti su draugais ir pažįstamais prieš galų gale išsiskirstant su maloniais atsiminimais šio šaunaus ir įvairaus vakaro, kuris, reikia tikėtis, padėjo surinkti tiek lėšų, kiek ruošos komitetas buvo numatęs šiam svarbiam slaugos namų “Labdara” pagerinimui.

Irena Ross
Nuot. D. Puterienės