Pavasarinis kapinių lankymas 2023 – šį sekmadienį

ADVERTISEMENT

* Gegužės 28, sekmadienį, vyks rudeninis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. 10:30 v.r. ir 2 v.d. Lietuvos kankinių šventovėje vyks Mišios už mirusius. Daugiau žinių e.paštu: [email protected], tel. (905) 277-4320.

* Kapų lankymo dieną, gegužės 28, sekmadienį, kviečiame PIETAUTI Anapilio salėje nuo 10 v.r. iki 4 v.d. Bus cepelinų, kugelio bei dešrų su kopūstais ir bulvėmis. Vieno valgio kaina $12.

* Kapų lankymo dieną, gegužės 28, sekmadienį, AUKOTI Šv. Jono lietuvių kapinėms galėsite Anapilio salėje (čekiai rašomi: “Šv. Jono lietuvių kapinės”). Taip pat galima atsiųsti adresu: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.

* Anapilio sodyboje Šv. Jono lietuvių kapines vasa.s laiku galima lankyti kasdien nuo 9 v.r. iki 8 v.v. Raštinės tel. (905) 277-1270, adresas: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.

TŽ redakcija primena, kad sekmadienį, gegužės  28 d,  veiks meno dirbinių mugė, kurioje galėsite įsigyti  įvairių rankdarbių, papuošalų, meno kūrinių.

Taip pat kviečiame užsukti į Kanados lietuvių muziejaus-archyvo parodų saloną: čia atidaryta paroda „Europiečių pėdsakai 1812 metų kare”.