Paskirta kun.P.Ažubalio stipendija

ADVERTISEMENT

Kun. P.Ažubalio stipendijos fondas 2017 m. buvo patikėtas administruoti Kanados Lietuvių Fondui. Kun. Petro Ažubalio stipendija skiriama kiekvienais metais Kanados universitete studijuojančiam humanitarinius mokslus Lietuvos ar Kanados lietuviui studentui.

Šių metų stipendija paskirta Aurai Gabrytei, Guelph universitete (ON) trečius metus studijuojančiai sociologiją studentei.

Aura nuo pat mažens aktyviai dalyvauja įvairioje lietuviškoje veikloje. Ji baigė Toronto lietuvišką šeštadieninę Maironio mokyklą, yra skautė, lietuvių tautinių šokių ansamblio “Gintaras”narė, nemažai metų dalyvavo ir vadovavo Prisikėlimo parapijos jaunimo ir vaikų stovyklai “Kretinga”, 2021 vasarą daug prisidėjo prie virtualios stovyklos planavimo ir organizavimo.

Sveikiname Aurą!

Kanados Lietuvių Fondas