Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas Šiaurės Amerikoje

ADVERTISEMENT

Pasaulio lietuvių jaunimo XVII kongresas (PLJK) birželio 14-22 dienomis vyko JAV ir Kanadoje. Jame dalyvavo jaunimo sąjungų atstovai iš 18 pasau lio šalių.  Tokie  išeivijos  lietuvių jaunimo kongresai vyksta nuo 1966 metų, jie rengiami kas 2–4 metus vis kitoje šalyje – kur tik yra įsisteigusios ir aktyviai veikia lietuvių jaunimo sąjungos.

Šiemetinio kongreso renginiai prasidėjo  JAV, – Bostone, ir Neringos stovykloje, o baigėsi Montrealyje, Kanadoje. Kongreso programa sudaroma iš dviejų dalių: pirmoji, darbinė – delegatų suvažiavimas, svarstymai, valdybos rinkimai; antra, dalis ,laukiama ir ne mažiau svarbi, – to krašto kultūros pažinimas, dalyvių pramogos ir naujos pažintys. Kongreso metu buvo skaitomi ataskaitiniai pranešimai, vyko paskaitos, diskusijos, netrūko ir pramogų – sporto vakarų, šokių, ekskursijų. 

Iš Lietuvos šį kongresą atvyko ir kun. Antanas Saulaitis SJ, kuris 1972 metais buvo išrinktas pirmuoju PLJS pirmininku. Tarp kviestinių svečių, dalyvavusių kongreso atidaryme ar uždaryme – LR ambasadorė JAV Aud ra Plepytė, PLB pirmininkė Dalia Henke, JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Arvydas Urbonavičius, Lietuvių Fondo tarybos narys Saulius Čyvas,  Montrealio LB pirmininkė Daiva Jau gelis-Zatkovic, LR ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius, Kanados LB Krašto valdybos pirmininkas Kazimieras Deksnys ir kt.  Birželio 17–20 dienomis kongreso darbas vyko Neringos stovykloje. Čia buvo priimti nutarimai pasaulio lietuvių jaunimui labiausiai rūpimais klausimais, išklausytos ataskaitos apie nuveiktus darbus, renkama PLJS valdyba.

Naujoji Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos valdyba: pirmininkė – Agita Beržanskaitė (Nyderlandai), sekretorė – Elena Ur bonaitė (Švedija), iždininkas – Simonas Bingelis (JAV), nariai – Ingrida Vaznelytė (Lenkija), Ale Brom Švobas (Urugvajus), Gabriela Avalos Liesinskas (Venesue la /Lietuva), Antanas Paukshtis (Rusija/Lietuva).

Paskutinės dvi kongreso dienos buvo skirtos darbui ir pramogoms Kanadoje, Montrealyje. Kongreso dalyviai Monrealio programą pradėjo šv. Mišiomis, kuriomis jaunimas pagerbė a.a. prelato E.Putrimo (1959 – 2022), buvusio ilgamečio lietuvių išeivijos sielovados vadovo,  artimo lietuvių iševijos jaunimui dvasininko atminimą.

bc

Vakaro programos metu šoko Montrealio lietuvių tautinių šokių vienetas “Gintaras”, pramoginę muzikinę programą atliko grupės „Viena širdis” ir „Garbanotos mintys”.

Kongresas baigėsi. Jo dalyviams liko geri prisiminimai apie kartu praleistas dienas, naujų draugų adresai ir nauji planai, buriant l pasaulio ietuvių jaunimą bendrai veiklai.