Nauji laikai, kiti rūpesčiai: spausdinti Tėviškės žiburius reikia kas antrą savaitę

ADVERTISEMENT

“Tėviškės žiburių” leidėjų, Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos “Žiburiai”, pranešimas:

Gegužės 8 d. surengtame KLKKD išplėstiniame susirinkime buvo aptarti Tėviškės žiburių savaitraščio leidybos ir TŽ tinklalapio planai ateičiai, priimti svarbūs nutarimai. Spausdiname susirinkimo pranešimą ir kviečiame mūsų skaitytojus pasidalinti savo mintimis apie TŽ ateitį el. paštu [email protected].

Gal tiksliau sakyti, kad tai ne nauji, o kintantys laikai, nes laikų „naujumas” priklauso nuo stebėtojo amžiaus. Naujos technologijos, priemonės ir pažiūros jau nebėra „naujos” žiniasklaidos vartotojams, kurie ne tik skaito žinias internete kompiuteriuose, bet jau tiesiog savo išmaniuosiuose (mobiliuose) telefonuose. Nors skaitmeninių ryšių priemonės ir skaitymas jose yra ypač paplitę jaunimo tarpe – statistika dar nėra beviltiška. Štai ir 2017 m. gegužės 5 d. Globe and Mail dienraščio duomenimis, tik 16% skaitančių laikraščius visai NEskaito spausdintųjų, o 37% skaito ir spausdintus, ir skaitmeninius. 

Vis dėlto aiškėja, kad spausdintų laikraščių populiarumas yra pastebimai sumažėjęs ir toliau mažės, tad ne naujiena, kad ir maži, ir dideli leidėjai turi įvairiai stengtis neatsilikti nuo permainų. Nors elektroninės technologijos slopina spausdintą žodį, visus laikraščių uždarymus pirmiausia lemia finansiniai sunkumai. 

Tai yra labai paprastas dėsnis, kurio neįmanoma ginčyti. Ir Tėviškės žiburių atveju, skaitytojų gretoms retėjant, proporcingai mažėja jų prenumeratų mokesčiai ir aukos. Pirmą kartą savaitraščio istorijoje matome taip mažai užuojautų ir padėkų. Jaunimas (kuris nebe toks jaunas, bet laikomas jaunimu, nes „čia” – išeivijoje augęs) trumpai teišlaiko mirusių arba nepajėgiančių skaityti tėvų prenumeratas. O apie aukas net nepagalvoja, nes neįpratę tėvų įsteigtoms ar palaikytoms institucijoms, pvz., bažnyčioms, kapinėms, aukoti. Nors tikisi, kad kažkaip jos savaime išliks. 

Tėviškės žiburiuose kartojasi daugelio pokario išeivijos organizacijų drama – narių ir lėšų nykimas. Gaila pasiaukojusių steigėjų ir veikėjų milžiniškų pastangų. Tačiau tikrovė ir laikas daro savo. Tenka ramiai peržiūrėti tų sambūrių ir institucijų tikslus, dabartinę  būklę, reikalavimus ir paklausą. Tokia yra ir TŽ leidėjų užduotis.

Todėl jau prieš daug metų TŽ atvėrė tinklalapį, www.tevzib.com, o kiek vėliau ir Facebook‘o puslapį, kuriais stengiamasi pasiekti jaunesnius skaitytojus. Šias elektroninių ryšių priemones sumaniai tvarko tinklalapio redaktorė Andrea Benotaitė. Jose skelbiamos žinios nėra tokios pačios kaip spausdintame savaitraštyje, jos daug trumpesnės ir dažnai skelbiamos anglų kalba, kad jas galėtų skaityti, kas tik norėtų. 

Finansiniai sunkumai verčia leidėjus artimoje ateityje imtis griežtesnių išlaidų mažinimo priemonių. Pakartotinai atsiradus nuostoliui, prieš kelerius metus sumažintas puslapių skaičius. Tarnautojai sutiko dirbti trumpesnes apmokamas valandas, irgi padėdami sutaupyti lėšų. Deja, nei prenumeratos, nei skelbimai, nei aukos nedidėjo, bet net mažėjo – o iš jų jau seniai nebebuvo įmanoma visas išlaidas padengti. Dabartinės leidybos ir siuntimo išlaidos viršija pajamas kas mėnesį maždaug $6,000.

Todėl KLKKD valdyba priėjo išvadą, kad spausdinti Tėviškės žiburius reikia kas antrą savaitę. Šitokia tvarka ne tik palengvins darbą gerokai apkarpytam personalui, o ir sutaupys algų, spausdinimo ir pašto išlaidas. Jau kelintus metus patiriant didoką nuostolį, vis tik norima spausdinti TŽ kiek galima ilgiau, kad mūsų vyresnieji skaitytojai, kurie prie kompiuterių nepripratę arba neprieina, galėtų jausti, kad yra Kanados lietuviškų žinių šaltinis čia pat, kad ir rečiau pasirodantis. 

Praretindami laikraščio spausdinimą, turėsime keisti ir turinį, atitinkamai parengti ir straipsnius. Naujausias žinias teks pateikti labiau apibendrintas, kaip daroma žurnaluose. Straipsnių spausdinimą puslapiuose teks planuoti iš anksto – bent prieš pora savaičių, o rašantys turės juos irgi pristatyti anksčiau. Taip pat teks numatyti, kaip bus tvarkomasi su skelbimais. Redakcijos bei administracijos darbo dienos ir laikraščio spausdinimo datos bus skelbiamos kiekviename numeryje. 

Prenumeratoriai, ateinantiems metams ar mėnesiams susimokėję už laikraštį, turės pasirinkimą – paaukoti jau apmokėto termino prenumeratos mokestį šiam svarbiam tikslui – Tėviškės žiburių kuo ilgesniam išlaikymui (jų pavardės bus paskelbtos aukotojų sąrašuose) arba atitinkamam laikui pratęsti prenumeratas, dvigubinant užsisakymo terminą. Visiems skelbėjams bus atskirai pranešama apie naujas kainas ir reklamų įvairias galimybes (spaudoje ir interneto tinklalapyje). 

Ilgametis laikraštis Dirva (12 psl.), leidžiamas Klyvlende (JAV), jau senokai spausdinamas tik kas antrą savaitę ir matyt turi pakankamą užnugarį toliau spausdinti, turi skaitytojus, kurie paremia ir toliau skaito. Latvių laikraščio Latvija Amerika skaitytojai moka $195 metams už prenumeratas, pirmos klasės paštu $260 (TŽ atitinkamai $85 ir $135). 

Tad atsimušus į plikus skaičius, kurie aiškiai neleidžia veikti, kaip anksčiau veikta, ir norėdami kiek galima ilgiau išvengti veiklos užsklandos – TŽ leidėjai nutarė leisti laikraštį kas antrą savaitę, pradedant pirmu numeriu po 2017 m. vasaros atostogų, tai yra rugpjūčio 22 d. 

Tuo pačiu bus plečiamas tinklalapis ir jo vartojimo būdai, aukojimo bei prenumeratų apmokėjimo bei reklamų galimybės, apie kuriuos bus pranešama vėliau. 

Tikimės skaitytojų ir rėmėjų supratimo ir tolesnio teigiamo palaikymo vieninteliam Kanadoje lietuviškam spaudos leidiniui. 

Ramūnė Jonaitienė,
KLKKD valdybos vardu 

Valdyba: Giedra Rinkūnaitė-Paulionienė – pirmininkė
Linas Zubrickas – iždininkas
nariai – Aušra Karkienė, Žibutė Vaičiūnienė, kleb. Vytautas Staškevičius, kleb. Jonas Šileika, OFM, Rimas Paulionis

Teviskes ziburiai – The Lights of Homeland moves to Biweekly Publication

Teviskes ziburiai – The Lights of Homeland, published by the Lithuanian Canadian RC Cultural Society “Ziburiai” Inc. since 1949, will begin biweekly, rather than weekly publication as of August 22, 2017. This decision was approved in a special meeting of the Board of Publishers held on May 8, 2017 at the newspaper office. An article announcing the changes was printed in Lithuanian in our publication int the May 16th issue of TZ. For our English readers, we present a summary.

Technology is no longer “new” and statistics show that newspaper readership has declined sharply over the last few decades. However, according to The Globe and Mail, only 16% of newspaper readers read NO newspapers, and 30% of them read both print and digital brands. Although statistics can be manipulated to some extent, the fact remains that many print newspapers are struggling to survive and many have closed for financial reasons.

Like many ethnic and mainstream newspapers, Teviskes ziburiai must face the end result of declining readership and also of donations, which were the mainstay of our publication. We have a total of 20 advertisers, and alarmingly fewer condolence notices than ever before. The basic law of publishing newspapers is one that few people are aware of: space costs money. The newspaper with many ads is the one that can subsist. In the post-war Lithuanian community, and probably in other ethnic groups, fervent patriotic feelings, the need to maintain cultural identity and stay in touch with one another was the driving force for immigrants to establish and maintain many institutions, including the newspaper. All those institutions thrived because of regular donations by their readers and visitors. With time, the concept of donating has lost relevance to our younger generations – our “youth” (not young anymore, but labelled as such due to being born outside of Lithuania, wherever their parents immigrated). They take for granted the continued existence of any these institutions, from newspapers to parishes.

Many of our organizations are undergoing the same hardships, and there is an understandable nostalgia for the efforts and sincerity of their founders. But all organizations must face reality and review not only their finances, but relevance and demand as well.

The publishers of TZ launched its website www.tevzib.com quite a few years ago, and today also have a Facebook page. The website content does not replicate the printed newspaper, but offers some of the articles and various news for the younger readership.

New enhancements are planned for the website in the near future, such as online advertising and subscription payment. We will announce these changes as they develop. Our goal is to make the website a central source of Lithuanian Canadian news. In the meantime, we need to adopt stricter measures to extend the printed life of Teviskes ziburiai as long as possible. Several years ago, we reduced the number of pages published, and employees agreed to working shorter paid hours. Unfortunately, income has nevertheless declined, and expenses exceed it each month. Thus in order to continue to provide our readers, especially older readers, with a familiar source of news in Lithuanian, the newspaper will be published every second week beginning August 22, 2017 – with the first issue after the summer closing.

This will require some changes in content, and new pricing for subscriptions and advertising. Both subscribers and advertisers who have prepaid will be required to notify the office in writing by June 30, 2017, as to extending their subscriptions and ads in tandem with the frequency of publication, or donating the remainder of the prepaid amount, to help defray operational costs.

We thank our subscribers and advertisers for their support and trust they will stay with us for many years to come.

Ramune Jonaitis

Board of Publishers: Giedra Rinkūnaitė-Paulionienė (President)
Linas Zubrickas (Treasurer)
members Ausra Karka, Rev. Vytautas Staškevičius, Rev. Jonas Sileika, OFM, Rimas Paulionis