Montrealio Šv. Kazimiero parapija

Liepos 26 d. Šv. Onos šventė, draugijos komitetas su juostomis saugiu atstumu stovi šventovėje – (prie altoriaus, iš k.) pirmininkė Linda Visockytė-Poole, vicepirmininkė Carol Grigelienė, iždininkė Lucy Mikalajūnienė ir sekretorė Mary Ženaitienė. Nuotraukoje nėra vicepirmininkės Helen Porter.  Vidos Lietuvninkaitės ntr.

Liepos 26, sekmadienį, vyko Šv. Onos atlaidai, buvo paminėta ir Šv. Onos draugijos 109-erių metų sukaktis. Draugijos narės ta proga per Mišias pasipuošė draugijos juostomis.  Kleb. Paulius Mališka aukojo Mišias už Šv. Onos draugijos gyvas ir mirusias nares,  per pamokslą pasveikino draugiją ir paminėjo jų gerus darbus nuo 1911 metų ir iki šių laikų. Per Mišias vargonavo choristė Joana Adamonytė, skaitovas – Zigmas Skučas. Dėl COVID-19 pandemijos draudimų buvo atisakyta po Mišių rengti tradicinius draugijos pietus narėms ir svečiams.

VL