Montrealio Aušros Vartų parapijos žinios

Nuoširdi padėka Montrealio lietuvių kredijo unijai „Litas“ už 15,000 dol. auką mūsų parapijai, Dievas telaimina „Lito“ valdybą, tarnautojus ir narius, jų šeimas, ir Aušros Vartų Marija teužtaria visus.                                                           

Kalėdaičius (plotkeles) galite gauti po Šv. Mišių zakristijoje.