Lituanistinis mokymas – visų bendras rūpestis

ADVERTISEMENT

Lapkričio 18 d. tėveliai ir mamytės gausiai susirinko į šių metų visuotinį tėvų susirinkimą Toronto Maironio lituanistinės mokyklos didžiojoje salėje.

Šiais metais Maironio lituanistinėje šeštadieninjėje mokykloje mokosi 70 mokinių (nuo Jaunesniųjų darželio igrupės ki 8-osios klasės) ir 12 moksleivių tęsia mokslus aukštesniuosiuose lituanistiniuose kursuose.

Mokykloje dirba šie mokytojai: Nijole Gudaitis, Rasa Balaišienė, Dominykas Guzauskas, Irma Mazetytė, Indrė Patkačiūnienė ir Rima Žemaitytė De Iuliis. Mokyklos vedėjos: Lidija Puteris ir Daina Kuraitė. Aukštesniųjų lituanistinių kursų vedėja – Brigita Ručinskienė. Tikybos mokytoja – Ona Stanevičius-Mills. Klasių mokytojų padėjėjos: Andrėja Putrimaitė, Aura Gabrytė, Rūta Černiauskaitė, Viktorija De Iuliis. Klasių padėjėjas: Andrius Parnavas. Mokyklos bibliotekininkė: Živilė Šelmienė.

Mus remia lietuvių kredito kooperatyvai Parama ir Prisikėlimo, Kanados Lietuvių Fondas, Lietuvos Švietimo ministerija, Prisikėlimo parapija, Lietuvos Kankinių parapija, Anapilio korporacija ir Lietuvių Namai. Visiems nuoširdžiai dėkojame už paramą lituanistiniam švietimui.

Tėvų komiteto pirmininkai Remy Vanagas ir Aleksas Gylys. Komiteto nariai: Vija Kuras, Andrew Baker, Roberta Jankauskas, Adelė Radžiūnas-Carron ir Ramona Douglas. Sveikiname juos ir linkime  jiems sėkmės!

Kviečiame visus į Kalėdų Eglutę Prisikėlimo parapijoje, gruodžio 16 d., 10 v.r. Atvyks ir labai lauktas Kalėdų senelis!

Živilė