Lietuvos kankinių parapijos žinios

(B) XXXIII EILINIS SEKMADIENIS / 2021.XI.13-14

+ + +    ŠV.  JUOZAPO  IR  ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA“  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai p. 787, o ateinančio sekmadienio – p. 790.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/b_e33_s.html 

 

Lapkričio 14, sekmadienį

10:30 v.r. –  XXXIII eilinio sekmadienio Mišios  (youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw/videos 

* Šį sekmadienį minime Pasaulinę vargstančiųjų dieną, kuri primena ir kviečia krikščionių bendruomenes visame pasaulyje vis aiškiau ir konkrečiau rodyti Kristaus meilę paskutiniams ir labiausiai vargstantiems.

Popiežiaus Pranciškaus žinia: https://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2021-06-13_vargstanciuju-dienos-proga-2021

Lietuvos Caritas: www.caritas.lt/news/akcija-gerumas-mus-vienija

* Šį sekmadienį daroma arkivyskupijos rinkliava kunigų pensijų fondui – SHEPHERD`S TRUST. Šiai rinkliavai vokeliai padėti prie įėjimų į šventovę. Daugiau žinių tinkle: shepherdstrust.org.

* Lietuvos kankinių šventovėje Anapilyje Mišios vyksta sekmadieniais 10:30 v.r. Negalinčius atvykti į šventovę kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu.

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasagoje nuo rudens iki pavasario Mišios vyksta šeštadieniais 2 v.d.

* Šiuo metu visų prašome dėmesio pareigingai dėvėti kaukes, valytis rankas, dalyvauti 2 metrų atstumu ir laikytis visų nustatytų gairių, saugoti kitų ir savo sveikatą.

* „Žodis tarp mūsų“ lapkričio-gruodžio knygelės jau gautos, jas parapijoje platina Dalia Ažubalienė.
* Lietuvių Namų metinis susirinkimas (už 2019 ir 2020 metus) vyks lapkričio 21, sekmadienį, 1 v.d. Lietuvių namų patalpose 1573 Bloor St. W., Toronto. Registracijos pradžia 12 v.d. Daugiau žinių tel. (416) 532-3311 ext. 1 arba e.paštu: [email protected]lithuanianhouse.ca.

* Šiaurės Amerikos XVI Lietuvių tautinių šokių šventė vyks 2022 m. liepos 1-3 d. Filadelfijoje, JAV. Daugiau žinių tinkle: www.sokiusvente2020.org.

NAUJOJI PREKYBA ŽMONĖMIS

Arkiv. G. Grušaswww.vaticannews.va/lt/pasaulis/news/2021-11/grusas-baltarusijos-rezimas-vykdo-nusikalstama-prekyba-zmonemis.html

Europos Sąjungos vyskupaiwww.vaticannews.va/lt/baznycia/news/2021-11/es-vyskupai-negalime-leisti-kad-migrantai-zutu-prie-musu-sienu.html

Lietuvos Caritas www.caritas.lt/news/privalome-pasirupinti-pasienyje-istrigusiais-migrantais

MIRTIES PRANEŠIMAI

* Lapkričio 12, penktadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia vyro Prano palaidota a.a. Salomėja Pargauskienė, 107 m. amžiaus, mirusi lapkričio 8, pirmadienį, Londone. Drauge su anūku Jonu Laansoo su šeima, anūku Petru Laansoo bei visais giminėmis ir pažįstamais Kanadoje bei Lietuvoje ją lydime malda.

* Lapkričio 11, ketvirtadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse šalia žmonos Genovaitės palaidotas a.a. Boleslavas Trinka, 100 m. amžiaus, miręs lapkričio 6, šeštadienį, Toronte. Atminimui galima užprašyti Mišias arba aukoti parapijai („Lithuanian Martyrs Church“). Drauge su sūnumi Edvardu ir dukra Rita Stevenson su šeima, seserimi Brone Kavaliauskiene Lietuvoje bei visais giminėmis ir pažįstamais Kanadoje, JAV bei Lietuvoje jį lydime malda.

ŠVENTOVĖS STOGAS

* Šį rudenį bus naujai uždengtas Lietuvos kankinių šventovės stogas. Kaip pastebėjote, jau keletą metų dabartinė stogo danga pro lubas į šventovę praleidžia vis daugiau lietaus ir tirpstančio sniego vandens, kurio neįmanoma sustabdyti. Įvairiose vietose lašantis vanduo pradeda niokoti lubas, sienas, šventovės vidų ir bokšto mūrą. Daug metų tarnavęs stogas buvo laikinai vis pataisomas, kol sustabdyti vandens lašėjimo tapo neįmanoma, todėl reikia visą stogą naujai uždengti.

Kad galėtume atlikti šį svarbų ir daug išlaidų sudarantį darbą, visų prašome pagal galimybes prisidėti savo aukomis šiais būdais: 

 šventovėje, atėjus į Mišias

 per bankus: pervesti auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus, norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.

Čekį rašyti: “Lithuanian Martyrs Church”.

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.